مقایسه انگیزه ی گردشگری مرزی در شهرستان های آستارا و بیله سوار

نویسندگان

چکیده

مناطق مرزی در عرصه ملی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. با وجود اهمیت مقوله مرز و تاریخ طولانی مسافرت انسان به خارج از قلمرو خویش، مفهوم گردشگری مرزی تا به امروز ناشناخته مانده است. در این میان دو شهرستان آستارا و بیله سوار با توجه به موقعیت جغرافیایی، واقع شدن در منطقه مرزی (ایران و جمهوری آذربایجان)، برخورداری از جاذبه های اکوتوریستی، تاریخی، مذهبی، گمرک و بازارچه ی مرزی، توانمندی بالایی در زمینه ی گسترش گردشگری مرزی دارند که با خط و مشی و سیاستگذاری مناسب می توان از درآمد این بخش در توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه سود جست. در مقاله ی حاضرسعی شده ضمن پاسخگویی به این سؤال که «عوامل تأثیرگذار بر تفاوت ها و تشابهات انگیزه ی گردشگری در دو شهرستان مرزی آستارا و بیله سوار کدامند؟»، به شناسایی عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر انگیزه گردشگری در دو شهرستان مذکور پرداخته و نقش موقعیت جغرافیایی آنها را بر انگیزه گردشگری مرزی مورد مطالعه قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و تطبیقی است که برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای، اسنادی، پیمایش میدانی و همچنین از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده و برای تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نمایانگر آن است که از میان جاذبه های مختلف گردشگری شهرستان آستارا، مؤلفه هایی مانند وجود ساحل، بازارچه ی مرزی، لغو روادید، جاذبه های طبیعی و مرزی بیشترین تأثیر را در جذب گردشگر به این منطقه دارند. از طرفی در شهرستان بیله سوار مؤلفه هایی مانند لغو روادید، زبان مشترک، مسایل امنیتی و وجود بازارچه مرزی، بالاترین میانگین رتبه ای را در میان انگیزه های مختلف جذب گردشگران به این شهرستان دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative of border tourism incentives in Astara and Bilesavar cities

نویسندگان [English]

  • Usef zeynol abedin amoghin
  • lale nazari_veleni
  • Abotaleb ahmadi armaki
  • Hamid panahi
چکیده [English]

Border regions have a special place in the international and internal arena. Despite the importance of border issues and the long history of human travel outside their territory, boundary tourism concept still is unknown. In this among the city of Astara and Bilehsavar due to the geographical location, located in the border region (Iran and Azerbaijani) and enjoying of ecotourism, history, religion, customs and border markets, have high potential in the field of border tourism development which with a suitable policy and policy making can be a good investment of money in this economic / social area. This article tried to answer the question that "what are the factors influencing on differences and similarities of tourism motivations in the two border city of Astara and Bilehsavar?' while to identify of natural and human factors influencing on tourism motivations in two city of Astara and Bilehsavar, and makes it clear the geographic location role of this two city on the border tourism incentive. Methods in this article are descriptive –analytic studies. To collect data, library, documents, and field survey and also questionnaires had been used and SPSS software are used to analyze the information. The research results show that among the tourist attractions of the city of Astara, components such as the coast, border markets, canceled events, natural attractions and attractions of the border, has the greatest impact on the tourist attraction of this region and at the other word, components such as canceled events, common language, security issues and existence border markets have the highest average rating among the various incentives to attract tourists to this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border situation
  • incentive
  • Border Tourism
  • Astara
  • Bilehsavar