مطالعه و بررسی رابطه ی میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان کرد و ترکمن در مناطق مرزی خراسان شمالی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که امنیت اجتماعی را ارتقاء می بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می سازد، سرمایه اجتماعی است. سرمایه ی اجتماعی با مهیا ساختن فضای اعتماد، مشارکت، انسجام و در واقع ایجاد زمینه نظارت و کنترل غیر اقتدارآمیز می تواند کنش های بین افراد و گروه های اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده و با تأثیر بر نحوه ی فعالیت و جامعه پذیر ساختن آنان، توانایی سازمان دهی جمعی و داوطلبانه افراد و گروه های اجتماعی را جلب نماید و از آن برای توسعه و مسائل مختلف اجتماعی از جمله امنیت بهره گیرد. بدین جهت هدف اساسی این مقاله تبیین رابطه بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی و نیز بررسی رابطه بین این دو سازه در بین مرزنشینان کرد و ترکمن در مناطق مرزی خراسان شمالی می باشد.
روش: روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه ی ساخت یافته جمع آوری شده است. اطلاعات جمع آوری شده پس از طبقه بندی به وسیله ی نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند.
یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش در تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که، بین سرمایه ی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد. به این استناد که چون ضریب معناداری (Sig.) رابطه ی بین دو متغیّر اصلی حاصل از رگرسیون با 99% اطمینان برابر با 0/000 بوده، رابطه معنادار می باشد. همچنین با توجه به نتیجه ی به دست آمده، برای ضریب تعیین، 66 درصد تغییرات موجود در میزان امنیت اجتماعی مرزنشینان وابسته به مولفه های سرمایه ی اجتماعی مورد بررسی در این مطالعه می باشد (Adj R²=0.662). از سوی دیگر بر اساس نتایج آماره همبستگی جزئی از بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی به تنهایی و با کنترل سایر مؤلفه ها توانسته است تا 49% نوسانات میزان احساس امنیت اجتماعی را تبیین نموده و به همین ترتیب اعتماد اجتماعی 45% و انسجام اجتماعی 19% نوسانات میزان احساس امنیت اجتماعی مرزنشینان را پوشش می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between social capital and social security in the frontier Kermanj and Turkmen border areas of North Khorasan

نویسندگان [English]

  • Zahra rezapour
  • Naz mohammad ounagh
  • Morteza amani
چکیده [English]

field and goal: One of the main components of social security and promote the healthy society, and makes the desired calm, social capital. Social capital to prepare an atmosphere of confidence, participation, integrity and laying the groundwork of supervision and control un authority can actions between individuals and social groups under its radius. and with the impact on how to work and make them vulnerable society, the ability to organize volunteer and individuals and groups to social and to develop and various social issues including security. for the purpose of this paper is an explanation of the relationship between the two variables social capital and social security, as well as to investigate the relationship between the two constructs in between frontiersman kormanj and Turkmen North Khorasan in border areas.
Method: The method used of the survey type and data using structured interview tools have been collected. information collected by spss statistical software analyze.
The findings and results: Research results in the regression analysis suggests that between social capital and social security , there is a significant relationship
The documents to as a significant factor resulting from the regression (Sig =0/000), the relationship between the two main variables with 99 % confidence is significant. Given the result also obtained for determining factor, 66 percent of the changes in the social security frontiersman affiliated to the components of social capital examined in this study )Adj R²=0.662( on the other hand, based on the results of the statistics of solidarity between the component part of social capital, social participation and control alone with other components is able to 49% of the sense of social security, worked out Similarly, social trust, social cohesion and 45% and 19% fluctuations in a sense of social security cover border.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • social capital
  • social trust
  • social cohesion
  • social participation