عهد نامه آخال 1881م: زمینه ها و شرایط منجر به امضای قرارداد

نویسنده

چکیده

پیمان آخال یا پیمان آخال تکه، یکی از قراردادهای ننگین ایران به شمار می رود که از سوی استعمار روس بر ایران تحمیل شد. این قرارداد، میان امپراتوری روسیه و ایران قاجار در ۲۱ سپتامبر۱۸۸۱م/26 شوال ۱۲۹۹ق بسته شد و هدف آن، تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر بود. پیمان آخال، تأثیر دوگانه‌ای بر ایران داشت. از یک‌سو، ایران تا حدی از یورش‌های ترکمن‌ها رهایی ‌یافت؛ اما این موضوع به بهای از دست‌رفتن سرزمین‌هایی تحقق یافت که ناصرالدین شاه ادعای سلطنت بر آن‌ها را داشت. همچنین، خط مرزی کاملاً به نفع روس‌ها طراحی شد.
این تحقیق، پژوهشی توصیفی- تفسیری است و به دلیل ماهیت اکتشافی آن، فاقد فرضیه می باشد. شیوه جمع آوری داده ها اسنادی می باشد. هدف پژوهش، این است که ماهیت پیمان آخال و زمینه ها و شرایط منجر به امضای قرارداد و تأثیر آن بر شرایط اقتصادی و جغرافیایی را تحلیل و تبیین نماید. یافته ها نشان می دهد که عوامل چندی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی و غیره بر عقد پیمان آخال تاثیر گذاشت. نتیجه تحقیق نیز حاکی از آن است که روس ها با این پندار که تصرف مرو و آخال از سوی آنها، ایران را از تجاوزهای ترکمانان تکه، مرو و آخال نجات می‌دهد و با هدف تحقق مطامع خود، ایران را به عقد قرارداد آخال ترغیب کردند؛ حال آنکه این تعدیات محلی، سال های بعد نیز ادامه داشت و دولت روسیه، هیچ اقدامی به منظور پیشگیری از آن به عمل نیاورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Akhal Treaty 1881: context and conditions leading to the signing of the contract

نویسنده [English]

  • Mohammad nayeb pour
چکیده [English]

Treaty Akhal or Treaty Akhal-Teke, Another of infamous contracts Iran To the Count goes By Colonialism Russians Great Iran Was imposed. This contract Between the Russian Empire and Qajar Iran On September 21, 1881 1299 AH / 1260 was closed which aims to determining the boundaries of the two countries In areas East of the Caspian Sea's Turkmen. Treaty of Akhal the impact Two-fold of Iran Had. On one hand Iran To a certain extent
Of attacks Turkmen destructive image could; But it would the high price of the loss of lands Led Shah claimed that they had reign over. also border line totally In favor of the Russians Was designed. The research on the historical method consistent Is. The dominant approach to research is descriptive and interpretative. And due to the exploratory nature It does not Hypothesis. Data collection practices Documentary studies,Russian sources And historical resources. The findings of study is The nature of Treaty of Akhal And led to the signing of the contract terms and conditions And its impact on economic conditions and geography to analyze and explain. Russians believes are The capture of Marv and Akhal by them, Iranian Turkmen aggression piece, Mary and Akhal rescued. While these abuses place later years continued and the Russian government does not do anything to prevent it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhal Treaty
  • Tsarist Russia
  • Iran Qajar
  • frontiersmen