بررسی نقش ساماندهی علائم مرزی ایران و افغانستان در حل و فصل اختلافات مرزی دوکشور (با رویکرد فنی و حقوقی)

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیین نقش ساماندهی علائم مرزی ایران و افغانستان با استفاده از روش های فنی یا حقوقی در حل و فصل اختلافات مرزی موجود در منطقه دوغارون، دوکوهانه و زابل است. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، جزء مطالعات توصیفی – تحلیلی می باشد و به شیوه پیمایشی و با رویکرد اکتشافی نوشته شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل جمعی از خبرگان و متخصصین وزارت امورخارجه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، فرماندهی مرزبانی ناجا و دانشکده علوم و فنون مرز می باشد. این گروه، کسانی هستند که بیش از پنج سال سابقه خدمت در مشاغل مربوط به حوزه تحقیق را داشته و به عنوان خبره در نظر گرفته شده اند. از بین جامعه آماری مذکور، به صورت هدفمند، تعداد سی ویک نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن در فرآیند تحقیق با روش های علمی و متقن به تأیید رسید.
یافته های تحقیق نشان می دهد که: در مناطق اختلافی دوغارون و دوکوهانه، استفاده از روش های فنی، اعم از ایجاد شبکه ژئودزی، روش های آزمایشگاهی و مشاهدات عینی برای تعیین اصالت علائم مرزی و استفاده از مختصات علائم مرزی، تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی، بنچاق های محلی و غیره، نقش موثرتری در ساماندهی علائم مرزی و حل و فصل اختلافات مرزی دارد. نتیجه اینکه بر اساس نظر نخبگان این حوزه، حل و فصل اختلاف دیرینه دو کشور در منطقه مرزی زابل به روش فنی ممکن نبوده و می بایست از طریق روش های دیپلماسی (مذاکره، مساعی جمیله و غیره) و حقوقی (ارجاع به مراجع داوری و حقوقی بین المللی) صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizing Iran and Afghanistan Border’s Signs in Settlement of Border disputes

نویسنده [English]

  • Hadi Ramezani
چکیده [English]

Background and Purpose: The main objective of this research is to identify and explain the role of organizing Iran and Afghanistan border’s signs in settlement of border’s disputes in districts of Dogharoun, Dokouhane and Zabol with technical and legal approach.
Methodology: The research purpose, is practical and Its method is descriptive-analytical which has been done by Survey and exploratory approach. The study consisted of a group of experts from the Ministry of Foreign Affairs, General Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, Armed Forces Geographical Organization, The border police commander and Faculty of Science and Technology of the border. They are people who have more than five years work experience in jobs related to their field of this study and have been considered as experts. Of the population, 31 students were chosen purposefully. The study tools, was a questionnaire that made by researcher which its validity and reliability was confirmed by rigorous scientific methods.
Findings: According to the study, in areas of Dogharoun and Dokouhane which have some differences, using of technical methods including the creation of geodetic networks; laboratory methods and objective observations to determine the authenticity of the border signs and the applying of the border signs, Aerial photos and local bnchaq have a more active role in organizing local and cross-border signs and boundary disputes.
Conclusion: It is not possible to resolve long-standing differences between the two countries in the border region of Zabul according to professional experts specializing in this field and for solving differences it must go through the procedure of diplomacy (negotiation, good offices, etc.) and legal ways (referred to International legal authorities) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • the organization of border signs, boundary disputes, technical and legal procedures