بررسی رابطه هوش هیجانی کارکنان ناجا با عملکرد آنان در بین کارکنان و دانشجویان نظامی (مطالعه موردی دانشکده علوم و فنون مرزی)

نویسنده

چکیده

هیجانات و عواطف کارکنان و دانشجویان از جمله مواردی است که ممکن است تاثیر مثبت و یا منفی در دانشگاه ها ایجاد و عملکرد آنان را متاثر کند. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی دانشجویان وکارکنان با عملکرد آنان در مرزبانی می‌باشد. روش تحقیق ‌به کار رفته از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. بر اساس فرضیه ‌ها، این تحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه ‌های این هوش با عملکرد کارکنان و دانشجویان در دانشکده علوم و فنون مرز (دانشگاه علوم انتظامی امین) و همچنین به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی (جنس، سن و تحصیلات) با هوش هیجانی و عوامل این هوش می‌پردازد. از بین عوامل هوش هیجانی (آگاهی هیجانی، کنترل هیجانی، تسهیل هیجانی و ادراک هیجانی)، عامل کنترل هیجانی، دارای بیشترین اهمیت و مزیت است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده ‌شده است. پرسشنامه این پژوهش، دارای 40 سئوال می باشد که 16 سئوال اول آن، مربوط به متغیر مستقل هوش هیجانی و 24 سئوال پایانی آن، مربوط به متغیر وابسته عملکرد کارکنان و دانشجویان است. روایی محتوایی پرسشنامه، توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (هوش هیجانی = 874/0 و عملکرد دانشجویان = 919/0) مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد: هوش هیجانی و تمام عوامل این هوش، رابطه معناداری با عملکرد کارکنان و دانشجویان دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه نیز ﻧﺸـﺎن می دهد: از بین این عوامل، کنترل هیجانی، دارای بالاترین همبستگی با عملکرد دانشجویان دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی امین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between emotional intelligence with their performance among employees and students military employees

نویسنده [English]

  • Mohammad pour asadi
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence of students and staff is performing their border. The research method used is descriptive correlation. Based on the hypothesis of the study to investigate the relationship between emotional intelligence and the intelligence of the border with the performance of students College Science and Technology ( the University of Police) as well as to examine the relationship between demographic variables (gender, age and education) with the emotional intelligence and the intelligence will pay,
Among the factors that emotional intelligence (emotional awareness, emotional control, facilitate emotional and emotional perception), of emotional control is of the utmost importance and advantage. Standard with the whole five points Likert questionnaire to collect information used. Reliability using Cronbach alpha (EI = 874/0 and 919/0 = student's performance) was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Emotional Intelligence
  • functionality
  • Faculty of Science and Technology of the border