بررسی نقش بازارچه‎های مرزی در امنیت، اشتغال و توسعه‌ی مناطق مرزی (مطالعه ی موردی: بازارچه ی مرزی میلک زابل)

نویسندگان

چکیده

فعالیت بازارچه‌های مرزی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین است که در نوع خود تحولی بنیادی در تولید، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان، کاهش حجم قاچاق کالا و ایجاد امنیت در سطح منطقه می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازارچه‎ی مرزی میلک زابل در ایجاد امنیت، اشتغال و توسعه‌ی منطقه ی مرزی زابل انجام گرفته است. روش مورد در این پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش شامل کارمندان رسمی دولتی شاغل در بازارچه ی مرزی میلک و سرپرستان خانواده‌های منطقه به تعداد 2787 بوده اند که حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 338 نفر تعیین گردید. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ی محقق‌ساخته‌ی 5 گزینه‌ای طیف لیکرت به تعداد 15 گویه استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده که در سطح توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد و در سطح استنباطی برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بررسی توصیفی داده‌ها حاکی از آن است که بیشتر آزمودنی‌ها مردان در گروه سنی 31 تا 35 سال بودند و تحلیل استنباطی داده‌ها نشان داد که بین نقش بازارچه ی مرزی میلک با سه فرضیه ایجاد امنیت، ایجاد اشتغال و اشتغال از طریق فروش قانونی سوخت در منطقه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین نقش بازارچه مرزی میلک با بهسازی و توسعه زیرساخت ها رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of border markets in security, employment and development of border areas (Case Study: Milk Zabul border markets)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh bayat kohsar
  • Reza mohammadi
  • Alireza gazmeh
چکیده [English]

border markets activity is the best known methods of economic development in border areas, which itself is a fundamental change in production, occupation, discouraging frontier folk from emigration, reducing of smuggling and bringing security in the region.
This study aimed to investigate the role of border markets in security, occupation and development of border areas (Case Study of Milk border market in Zabol).This research was descriptive-survey method. The statistical population consisted of government official employees who are working in Milk border market. Also the number of family heads’ in the region are 2787 persons that 338 persons were determined using Cochran formula as the sample size. In order to collect data, a 5 choices questionnaire of Likert scale with 15 options was prepared. To analyze the data, both descriptive and inferential statistics were used. In descriptive statistics the average, standard deviation, frequency and percentage were used and in inferential statistics in order to study the relationship between variables, the correlation coefficient and regression analysis were used.
Descriptive survey data showed that the majority of samples were men in age group of 31 to 35 years old and inferential statistics showed that there is a significant positive relationship between the role of Milk border market with three hypotheses of security, job creation and occupation through legal sale of fuel in the region and an inverse and significant relationship between the role of Milk border market with the improvement and development of infrastructure was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupation
  • Security
  • Milk border market