نقش سرمایۀ اجتماعی در تقویت امنیت مرزی (مورد مطالعه: منطقۀ مرزی گرمی)

نویسندگان

چکیده

حفاظت و صیانت از نقاط مرزی یک کشور و یک پارچه کردن نیروهای دولتی و قومیت‌های مختلف ساکن در نواحی مرزی، همواره یکی از مهم‌ترین و در عین حال مشکل‌ترین تکالیف برای هر کشور می‌باشد. این مسأله همواره یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های امنیت است. هدف این مقاله، بررسی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرز می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی- تبیینی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است.
ساکنان مرزی بخش موران به تعداد 13271 نفر، جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 195 نفر انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه با کسب نظرات صاحب‌نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب آلفای کرونباخ (α) برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه بین 80/0 الی 83/0 محاسبه شد. در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که به جز مؤلفه‌های تعاون اجتماعی، تضاد اجتماعی، اعتماد به غریبه‌ها و مشارکت اجتماعی، بین تمامی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی با متغیرِ امنیت مرز رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of social capital and its role in strengthening border security Germi city

نویسندگان [English]

  • Hosein Alipour
  • Vakil Heydari sareban
  • Salar Heydari
چکیده [English]

Protection of the borders of a country and integrating government forces and ethnic groups residing in border areas has been one of the most important and yet most difficult tasks for each country. This is always one of the main security programs. This article reviews the components of social capital and its effects in strengthening the security of the borders. The purpose of the present study is a kind of functional and in terms of descriptive and analytical method of the type is a collection. Located in the city of Germi Moran border residents make up the population of the study with 195 subjects were selected by simple random sampling. The face validity of the questionnaire to obtain the views of scholars and experts in university administration was concerned. Preliminary tests were also conducted to obtain reliability. Cronbach's alpha coefficients (α) for different parts of the questionnaire were calculated between 0/80 to 0/83. Finally the results of the research showed that, except for the social component of the cooperative, social conflict, social participation and to strangers trust between all social security with variable capital component of the border there is a meaningful relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Border
  • border security
  • the Moran
  • Germi city