تأثیر عوامل جغرافیایی بر پدافند غیرعامل در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی (با تأکید بر مکان یابی مراکز نظامی)

نویسندگان

چکیده

مبحث پدافند غیرعامل، مخصوصاً کاربرد آن در امور نظامی، تاریخچه ای طولانی دارد. شاهد این مدعا در صدر اسلام، تدابیری دفاعی همچون حفر خندق و ساخت برج و بارو و در ایران باستان ساخت کهندژ، شارستان،دیوار و... می باشد؛ اما با عنایت به پیشرفت تکنولوژی و تغییر در ماهیت تسلیحات، لزوم به کارگیری پدافند غیرعاملِ نوین در کاهش تلفات و خسارات جنگ ها بیش از پیش احساس می گردد. انتخاب محل استقرار پروژه های نظامی و غیرنظامی و بررسی ملاحظات دفاعی و امنیتی با تکیه بر عوامل محیطی و جغرافیایی، همواره یکی از مهم ترین گام ها در فرآیند پدافند غیرعامل بوده است.
پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از مدل ANP به عنوان یکی از مهم ترین تکنیک هایMCDM در رویکردی تلفیقی با GIS مکان های حساس و مهم نظامی را با رویکرد پدافند غیرعامل در مناطق مرزی آذربایجان غربی در ارتباط با 4 معیار اصلی دسترسی ها، شکل زمین، زمین شناسی و اقلیم و 12 زیر معیار جغرافیایی، شناسایی کند. روش تحقیقِ توصیفی - تحلیلیِ به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد.
نتایج حاصل از پژوهش، پهنه بندی استان جهت مکان گزینی نظامی در قالب پنج طبقۀ نامناسب تا کاملاً مناسب می باشد. عرصه های کاملاً مناسب که دارای توان عالی برای مکان گزینی می باشند، بیشتر مناطق کوهستانی غرب استان را در بر می گیرد و این تناسب در مرز کشور ترکیه بیشتر از عراق و جمهوری نخجوان است. پهنه های نامناسب، مناطق شرقی استان، به ویژه شمال شرقی که شامل مناطق مرزی با جمهوری نخجوان می باشد را شامل می شود. در این میان، میزان شیب و ارتفاع بیشترین تأثیر را در مکان گزینی مراکز نظامی استان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Geographical Factors on Passive Defense in the Boundary Areas of West Azerbaijan Province )With Emphasis on Locating Military Bases(

نویسندگان [English]

  • Ahmad Aftab
  • Hosein Nazm far
  • Mirnajaf mosavi
  • Ali Eshghi
چکیده [English]

The issue of passive defense and in particular its application in military affairs has a long history. The accuracy of these claims can beat early Islam wars and defensive measures such as digging ditches, building a fort and in ancient Iranian in the construction of Kohandezh, Sharestan wall. But with the advancement of technology and changes in the nature of weapons, application of new passive defense in the reduction of war is felt ever than before. Selection of the location of both military and civilian projects and study of defense and security considerations on the basis of environmental factors and geography has always been one of the most important steps in the process of passive defense. The purpose of this study is to characterize military sensitive locations using ANP and GIS in relation to four main criteria (Access, the shape of the Earth, geology and climate) and 12 geographical sub criteria. The research method is analytic-descriptive. Zoning for localization in five class system is the main objective of the research. Perfectly suited are locations located at the West of the province in the boundary areas of Turkey and Iran. Unsuitable zones are east and in particular northeast of the province. Finally, the level of slope and elevation are the most effective factors on the localization of military bases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • location
  • military centers
  • Geographic Factors
  • boundary areas of West Azerbaijan province