تأثیر آموزش فرماندهان برکیفیت انجام مأموریت‌های کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل (مطالعه موردی: هنگ‌های مرزی پارس‌آباد و گرمی)

نویسندگان

چکیده

زمینه : یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمان، چگونگی آموزش کارکنان آن است؛ زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهم ترین عوامل در میزان کارایی و کار آمدی سازمان هاست وکارکنان مرزبانی نیروی انتظامی از این قاعده مستثنی نیستند و نیاز به طی آموزش های لازم برای ارتقای کارآیی های لازم و مورد انتظار را دارند. این افراد به سبب نوع مأموریت، شایستگی ها و لیاقت های خویش را تنها در صورتی می توانند به نحو احسن و کامل به انجام برسانند که آموزش های مناسب و بایسته را طی نمایند. با تقویت شاخص های مثبت و کاهش عوامل کاهنده آموزش، اهداف سازمانی قابل انتظار از هنگ های مرزی دست یافتنی تر و مدیریت بر این بخش از سازمان کار آمدتر خواهد شد.
هدف: پژوهش حاضر، با هدف تأثیر آموزش فرماندهان برکیفیت مأموریت های کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل( هنگ های پارس آباد و گرمی) انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی – پیمایشی انجام و به همین منظور از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و بر روی تعداد70 نفر از افسران هنگ های مرزی پارس آباد و گرمی اجرا شده است.
یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مناسب ترین ارائه آموزش های تخصصی توسط فرماندهان به ترتیب اولویت مربوط به وجود تجهیزات پیشرفته وآشنایی کارکنان به نحوه استفاده ازآنها، آگاهی فرماندهان از پروتکل ها و قراردادهای مرزی و مقررات مربوط به رودخانه های مرزی ونحوه تعامل با مرزبانان کشور مقابل است و نامناسب ترین دروس عبارت اند از: ارائه آموزش های فرماندهان مبنی برکنترل مرزنشینان هنگام بازدید از خویشاوندان آنسوی مرز و ارائه آموزش های فرماندهان مبنی برفعالیت های اقتصادی مرزنشینان وضروری ترین آموزش های تخصصی از میان سایرآموزش های ضمن خدمت شامل گشت وکمین، ضدکمین، قراردادها و پروتکل های مرزی هستند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر آموزش های تخصصی حین خدمت فرماندهان مرزبانی بر حفظ حقوق مرزنشینان، جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق، جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز اتباع ایرانی و کشور همسایه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی توسط کارکنان مرزبانی تأثیر معناداری دارد و نتایج بدست آمده نشانگر تأیید فرضیه اصلی و هر چهار فرضیه فرعی تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commanders on the impact of high-quality education staff mission's province Ardabil (Legions border Germe and Pars Abad) in 1392-1393

نویسندگان [English]

  • Hasan Reza rafiee
  • Rasekh Ghafar pour
چکیده [English]

Understanding and implementation of each factor in the performance of border staff can effect on how to manage organizational and expectations of managers of a series of strong under their control. One of the main tasks and vital in every organization staff training as have employees of one of the most important factors in athletic performance and you work is the border staff as valuable, human resources must be equipped with training for upgrading the efficiency of the necessary and awaited organization. The people due to the kind of mission, competencies and his merits only if it well will carry out proper training and needed strengthen bases, positive and effective and reduce the factors of decreasing education organizational objectives of the expected border, more accessible and management on this part of the organization will become more of the present study, with the aim of determining the impact on the quality of education commanders command staff missions border province Ardabil (Hong of baying of Islamabad and warm) in the 1392 and 1393 survey method for the 70 people of the officers of the bark of Islamabad ad warm, that in order to study the effectiveness of specialized training for the protection of the rights of employers on the border, to prevent people from entering and exiting the smuggling and to prevent unauthorized entry and exit and also on preserving the independence and territorial in integrity of the country through questionnaire offer the required information and necessary. In the results obtained averaged commanders of the effectiveness of the quality of education, carry out the tasks assigned to employees and performance in the above units 86/66 are computes so the result show that specialized training on commanders quality staff has a positive impact missions and approval is located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commanders
  • the quality of training missions
  • the border
  • employees of the regiment border Ardabil