بررسی تنگناها و موانع توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک)

نویسندگان

چکیده

گردشگری در مناطق مرزی از مهم ترین فعالیت هایی است که می تواند این مناطق را از انزوای جغرافیایی بیرون براند و به ‌اصطلاح از حاشیه به درون متن سوق دهد. همچنین می تواند اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روش زندگی ساکنان این مناطق را دگرگون سازد. با این ‌وجود در ایران‌، هنوز از پتانسیل‌های بالای گردشگری مناطق مرزی، جهت نیل به توسعۀ پایدار بهره برداری نشده است.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع توسعۀ گردشگریِ شهرستان مرزی زهک می باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربری است. جامعۀ نمونه نیز سه گروه می باشد. گروه اول، سرپرستان خانوارهای این شهرستان هستند که با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 125 خانوار در این گروه انتخاب شد. گروه دوم، کارشناسان و مسئولان شهری هستند که 12 نفر از ایشان، با روش نمونه گیریِ هدف مند به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. گروه سوم، گردشگران هستند که تعداد 40 نفر، با استفاده از نمونه‌گیری غیر احتمالی ساده و آسان، به‌ عنوان نمونه انتخاب گردید و پرسش نامه ها میان آن‌ها توزیع شد. سپس برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی به کمک نرم‌افزار SPSSو Excel 2010 بهره برده شد. نتایج عمدۀ چالش های توسعۀ گردشگری در محدودۀ مورد مطالعه، به ترتیب اولویت عبارتند از: اجتماعی- فرهنگی 8 .81%، اقتصادی 78%، کالبدی- فیزیکی 77%، مدیریتی و برنامه‌ریزی 74%، و جغرافیایی و محیطی 68%. در نهایت، جهت بهبود و توسعۀ صنعت گردشگری شهرستان زهک پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate bottlenecks and barriers to the development of tourism in the border areas (Case Study: Township of Zahak)

نویسندگان [English]

  • saman heydari
  • seyyed khalil seyyed ali pour
  • Bagher Ahmadi
چکیده [English]

Tourism in urban areas is the most important contemporary human activity associated with the creation of dramatic changes in the face of the earth, the political, economic, cultural, human’s life methods. It is also one of the most important issues to cultural exchange and knowledge of other nations of the various aspects of the natural and cultural and … The purpose of this study is surveying barriers to the development of urban tourism in the boundary Zahak city. The research method is descriptive, analytical, and data collection as documental- library, as well as the questionnaire. The Statistical population of the Research is the Zahak cities residents. Unit as well as head of the households, then using Cochran formula, a sample size of 177 households were determined. For Test data analysis software SPSS we used factor analysis. The main results of the development challenges of tourism in the area under study in order of preference are: socio-cultural % 81/8 percent, %78 percent of the economy, %77 of physical, % 74 of management and planning, and %68 percent of geographic and environmental.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Tourism
  • border areas
  • Township of Zahak