آشنایی مرزبانان با قوانین و مقررات مرزی و دیپلماسی فعّال؛ راهبردی متقن برای تثبیت امنیّت در مرزها

نویسندگان

مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی ‌از مهمترین وظایف ‌مرزبانان ‌پس‌ از استقرار‌ در نواحی ‌مرزی، همکاری‌ دوجانبه ‌با مرزبانان ‌کشور مقابل ‌بر اساس قراردادها و پروتکل ها و توافق نامه های دولت های طرفین مرز برای نیل به امنیتی‌ پایدار‌ ‌در نواحی مرزی می‌باشد‌ که‌ از ‌آن‌ به ‌عنوان ‌دیپلماسی ‌فعّال ‌مرزبانان ‌تعبیر ‌می‌شود. هدف ‌اصلی ‌این تحقیق ‌بررسی ‌تأثیر دیپلماسی ‌فعال ‌مرزبانان ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ‌با مرزبانان ‌کشورهای ‌همجوار ‌در امنیت مرز بوده است؛ در راستای تحقق این هدف سعی شد تأثیر اجرای دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات‌ مرزی بر بهبود دیپلماسی فعال روی افسران تحصیل کرده مرزبانی در رشته حقوق شناسایی و بررسی شود. این ‌تحقیق ‌از ‌نظر ‌هدف‌، ‌کاربردی ‌و‌ از ‌نظر ‌روش‌ اجرا‌ جزء ‌تحقیقات‌ پیمایشی ‌است.‌ جامعه‌ آماری ‌مورد ‌مطالعه ‌کلیه ‌فرماندهان‌ هنگ‌های مرزی (مرزبانان درجه یک) ‌و فرماندهان ‌گروهان‌های مرزی (مرزبانان درجه ‌دو) بوده‌اند ‌که ‌حجم ‌نمونه ‌به‌ صورت ‌تمام ‌شمار کلیه‌ جامعه‌ آماری‌ به تعداد 143 نفر در‌ نظر ‌گرفته ‌شد. ابزار ‌مورد ‌استفاده ‌برای‌ جمع‌آوری ‌اطلاعات‌ پرسشنامه ‌محقق ‌ساخته ‌بوده ‌است‌ که‌ بر‌ اساس‌ رهیافت ‌نظری ‌و نیز ‌با ‌ابتناء ‌بر آیین نامه ‌مرزبانی‌ تدوین و برای تعیین اعتبار پرسشنامه از تکنیک اعتبار صوری و برای تعیین پایایی سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج بدست آمده (آلفای بالاتر از 7/0) پایایی مطلوب ابزار را نشان داد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است؛ نتایج تحقیق نشان داد که: 1- دیپلماسی فعال مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با مرزبانان کشورهای همجوار بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرزی دو جانبه تأثیر دارد. 2- اجرای دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مرزی و نیز انتخاب مرزبانان از بین افسران تحصیلکرده در رشته حقوق بر بهبود دیپلماسی فعّال آنان تأثیر مثبت و معنا داری داشته ‌است‌ و 3-دیپلماسی ‌فعال ‌مرزبانان ‌جمهوری ‌اسلامی ایران با مرزبانان کشورهای همسایه در امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت، سازنده و معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trading border guards and active diplomacy with laws and regulations; The consistent strategy for strengthening border security

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razavi
  • Hamid Khazae
  • amir hosein samdaliri
Industrial Management of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

One of the most important duties of border guards, after being settled at border areas, is to cooperate mutually with border guards of neighboring countries according to contracts, agreements and protocols between the two states in order to achieve a constant security. This process is called active diplomacy of border guards. The main goal of this research has been to consider effects of active diplomacy of Iranian border guards with their neighboring countries on border security. To achieve this goal, the effects of educational courses on border laws and regulations (with emphasis on border guards’ active diplomacy principles) and also selecting border guards among officers educated in law on improving their active diplomacy have been taken into consideration. Regarding its goal, this research has an applied goal and methodologically it is a survey research. The statistical group studied in this research includes all commanders at border regiments (Grade one border guards) and commanders of border companies (Grade two border guards) and the volume sample(inciuding143officers) has been considered as the whole statistical group. The tool for collecting data has been a questionnaire which was edited based on the theoretical strategy and Border Guard bylaw. Besides, to determine the questionnaire’s credit, the facial technique and to determine the reliability of questions, Cronbach’a alpha have been used and the results(+0.07) show a desirable reliability of the tools for data analysis SPSS software has been used. Results of the research show that active diplomacy of Iranian border guards with border guards of their neighboring countries improves enforcement of border laws and regulations. Also, holding courses on border low and regulations and… appointing border guards out of officers educated in law improves their active diplomacy. At last, results of the research show that the active diplomacy of Iranian border guards with border guards of their neighboring counties has a positive and meaningful effect on border security of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • active diplomacy
  • Constructivism
  • Security
  • laws and border regulations