نقش ویژگی‌های مدیران و فرماندهان در تحقق‌یافتن نظام شایسته‌سالار در فرماندهی مرزبانی با تأکید بر تأثیر ویژگی‌های بعد شخصیتی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد یک نظام شایسته‌سالار هماهنگ و سازگار، همواره مدّ‌نظر سازمان‌های کارآمد و موفق بوده است.. ویژگی‌های شخصیتی در نظام شایسته سالار، شامل کیفیت‌ها و صفت‌های انسانی است که درواقع، جزء شخصیت ذاتی فرد هستند و اعمال، رفتار و عادت‌های افراد از آن‌ها شکل می‌گیرد. این ویژگی ها شامل شجاعت، خلاقیت، انعطاف‌پذیری، قاطعیت، اعتماد به نفس، بردباری و خویشتن‌داری، و هوش بوده که محقق با امعان به اهمیت موضوع در‌پی شناخت میزان تأثیر آنان در تحقق‌یافتن نظام شایسته‌سالار در فرماندهی مرزبانی است تا بتواند با عرضۀ راهکارهای مناسب به متصدیان در ایجاد زمینۀ لازم برای جذب و به‌کار‌گیری و شناسایی استعدادهای بالقوۀ شخصیتی مدیران و فرماندهان و ارتقای مهارت‌های آنان اقدام نماید. در این راستا با توجه به مبانی نظری و به‌ویژه با استفاده از مبانی مورد‌نظر سید احمد سجادی، در‌صد پاسخ‌دادن با این سؤال هستیم که عوامل بعد شخصیتی تا چه میزان در تحقق‌یافتن نظام شایسته‌سالاری در مرزبانی مؤثرند. به بررسی موضوع پرداخته است.
روش: پژوهش از ‌نوع توصیفی و با شیوۀ پیمایشی و جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامۀ 27 سؤالی محقق‌ساخته صورت گرفته است . جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ فرماندهان، مدیران و نخبگان مرزبانی بوده که از‌بین آن‌ها تعداد 97 نفر بصورت هدفمند به‌عنوان جامعۀ نمونه انتخاب و در‌نهایت، نتایج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل و پایایی و روایی با روش آلفای کرونباخ انجام شده ا ست.
نتیجه: بر‌اساس یافته‌های پژوهش، ویژگی‌های شخصیتی فرماندهان و مدیران در تحقق‌یافتن نظام شایسته‌سالاری در فرماندهی مرزبانی، بسیار مؤثر بوده و از‌میان ویژگی‌های شخصیتی، عامل صبر و بردباری و شجاعت و ضریب هوشی، و از‌میان سؤال‌های مربوط به مصمم و پایدار‌بودن در کارها در‌چهار‌چوب قانون وشرع و بر خورداری از شجاعت در بیان واقعیت و بیان سریع، صریح و شفاف مواضع قانونی در‌برابر قانون‌گریزان، به بیشترین میزان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roleof Manager and Commmander Features in Preparing meritocracy system in Border Policing Command (Focusing onthe effect of personal features)

نویسندگان [English]

  • Seydal faal
  • Ghasem Rezaee
چکیده [English]

Foundation and Goal: Preparing a meritocracy system have always been compatible and under attention of successful organizations. Meritocracy includes the process of identifying, employing, selecting, training, empowering and keeping personnel and preparing foundations of proper management based on their capabilities to be effective in reaching personal, organizational and social aims which starts by knowing proper people and then ends in training proper people. Personal features in this system includes human characteristics that indeed were a part of his/her nature and his behaviour, actions and manner is shaped by that. The features of people in preparing meritocracy system includes below items: (Directorial features of personal features, behavioral features, ideologue and value and perceptual competences, and security competences, physical and mental accuracy and health and preparedness) which the researcher reviewed focusing on the importance of border security and duties and missions of Border Policing Command and this issue that commanders and managers of this organization must have special features and capabilities for the sake of noblesse and doing their tasks and duties better. The more important and sensitive personality features includes: (Courage, creativity, flexibility, decisiveness, self confidence, patience, and continence and intelligence were reviewed) and scholar tried to identify the effectiveness rate of the features of personality dimension in preparing the meritocracy system in Border Policing Command so that he can propose proper solutions to official operating staff in way of preparing necessary conditions to absorb and employ and improve the skills of commanders and managers and preserving the capable experts and decrease the career relocation rate of personnel and identifying the potential personality skills of commanders and managers. In this way, according to the theoretical foundations particularly Sayid Ahmad Sajjadi theoretical foundations, scholar tried to answer this question: ((How much effective are the personality factors in preparing the meritocracy system in Border Policing Command?))
Method: The study method is descriptive-analytic, it used survey method and scholar-made questionnaire for info gathering and under study statistical society includes all Border Policing Command commanders, Managers and elite among whose 97 persons were meaningfully selected as the sample society. Focusing on the theoretical foundations, a 27-question questionnaire were designed and filled in by the statistical society and they were finally analyzed by SPSS and one-items and Freedman tests.
Conclusion: Research Results show that the personality features of commanders and managers had great effect on preparing meritocracy system in Border Policing Command, and among these features, patience and courage and intelligence were more effective and among items, decisiveness and resistance in doing works and duties within legal and religious framework and courage in telling truth and quick informing, clear reporting against legal trespassers were more effective items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meritocracy– personality features – Commanders – Managers – Border Policing