تبیین جامعه‌شناختی اعتماد اجتماعی به پلیس در منطقه‌های مرزی (مورد مطالعه: شهرستان پارس‌آباد)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر، تبیین جامعه‌شناختی اعتماد اجتماعی به پلیس در منطقه‌های مرزی است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامۀ ساختمند با پاسخ بسته، بعد از تعیین روایی و پایایی اجرا شده است. جامعۀ آماری مورد‌مطالعه، شهرستان پارس‌آباد است که در آن، با استفاده از فرمول کوکران، از‌میان 88924 نفر، حجم نمونه‌ای با تعداد 367 نفر را انتخاب کرده‌ایم.
یافته‌های حاصل از اجرای آزمون که از طریق نرم‌افزار spss 22 انجام شد، نشان می‌دهد بین ترس از جرم (167/0-)، امنیت اجتماعی (401/0)، منزلت اجتماعی پلیس (337/0)، اقتدار پلیسی (289/0)، قانون‌گرایی پلیس (614/0)، نوع‌دوستی افراد پلیس (305/0)، سرمایۀ فرهنگی پلیس (652/0) و احترام به حقوق شهروندی (406/0)، رابطه‌ای معنادار وجود دارد و متغیرهای حضور در اجتماع و مشارکت اجتماعی با اعتماد اجتماعی به پلیس، رابطه‌ای معنادار ندارند. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد ضریب هم‌بستگی چندگانه بین متغیرها برابر با 761/0 و ضریب تعیین، برابر با 564/0 است؛ بدان معنا که مجموعۀ متغیرهای مستقل معنادار در مدل توانسته‌اند 56/0 از متغیر اعتماد اجتماعی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Design of Social Trust in Police in borderland areas (Case Study: (Pars Abad Town)

نویسندگان [English]

  • Taha ashayeri
  • Alireza notghi
  • Narges pirhayati
  • Mahdi GHafori armaki
چکیده [English]

The main purpose of the current study is to socially design the social trust in Police in borderland areas. This study used survey method and structured questionnaires with closed answer after determining the executed reliability and validity. Under study statistical society includes Pars Abad town using Cochran Formula from 88924 persons, the sample size is 367 persons.
Results from SPSS 2 test shows that there is a meaningful relation between fear of crime (-0/167), social security (0/401), social status of Police (0/337), police power (0/289), Police legalism (0/614), police humanism (0/305), police cultural capital (0/652) and respecting citizenship rights (0/406) but there is no meaningful relation between presence in society and social participation with social trust in police. Results of regression shows that multiple correlation coefficient between variables equals 0/761 and the determination coefficient is 0/564. In this way, total independent variables could justify 0/56 social trust variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Social status
  • Police power
  • Legalism
  • humanism