بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت و راه‌های پیشگیری از آن (مورد مطالعه: مرز شهرستان قصر‌شیرین در سال 1393)

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های کشورهای درحال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن، قاچاق است. ایران نیز به‌عنوان یک کشور در‌حال ‌توسعه، اخیراً با نوعی جدید از قاچاق کالا در‌حوزۀ فراورده‌های سوختی مواجه شده و خطر‌های ناشی از قاچاق بی‌رویۀ این فراوردۀ نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام‌های اجتماعی، مالی و... زمینه را برای بروز خطر‌های امنیتی نیز فراهم کرده است.
در مقالۀ حاضر، روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه را به‌کار گرفته‌ایم و پژوهش از‌نوع کاربردی محسوب می‌شود. نمونۀ آماری این تحقیق بر‌اساس جامعۀ آماری، شامل کارشناسان ادارۀ مبارزه با قاچاق کالا، ادارۀ گمرک، مراجع قضایی و کارکنان مرزبانی در شهرستان قصر‌شیرین است و حجم نمونه، صد نفر را شامل می‌شود که با استفاده از از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ‌شده‌اند.
با توجه به نتایج آزمون فریدمن، متغیرهای پیشگیری وضعی از‌لحاظ شدت تأثیر آن‌ها بر کاهش قاچاق سوخت به‌ترتیب عبارت‌اند از: کاهش علت‌های ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم، کم‌شدن تحریک ارتکاب جرم، افزایش زحمت ارتکاب جرم و کاهش منافع ارتکاب جرم. عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای ازلحاظ شدت تأثیرشان بر قاچاق سوخت به‌ترتیب عبارت‌اند از: عوامل منطقه‌ای، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی. متغیرهای پیشگیری کیفری نیز از‌لحاظ شدت تأثیر آن‌ها بر قاچاق سوخت به‌ترتیب عبارت‌اند از: شدت مجازات، سرعت مجازات و قطعیت مجازات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing effective factors on Fuel Contraband and methods of preventing it (Case Study: Ghasre Shirin Town Border in 1393)

نویسندگان [English]

  • akbar varvaee
  • Mohammad sayad shir kosh
چکیده [English]

One of the most important national problems in developing countries is financial corruption caused by subterranean economic and its clear symbol is contraband. Our country, as a developing country, has recently encountered with a new kind of contraband in domain of fuel, dangers caused by excessive contraband of this oil product not only threatens the national economy but make serious crisis for social, financial and more systems, And prepare the base of occurring these kinds of security dangers.
Research Method is survey in this study by using questionnaires and is an Applied study. Under study statistical society includes all clerks of anti-contraband and currency smuggling office, Customs office, juratory resources and the Personnel of Border Policing Command in Ghasre Shirin town. The sample size of this study includes 100 people which are selected by sampling method.
Considering the results of Freedman test, the postural prevention variables include following items based on the effect rate on decrease of fuel contraband: Decrease of committing crimes, increasing danger of committing crimes, decreasing motivation of committing crimes, increasing attempt of committing crimes, decreasing interests and benefits of committing crimes and social factors, economic and regional factors; these factors include following items based on the effect rate on decrease of fuel contraband: Regional Factors, Economic Factors, Social Factors. and the postural prevention variables include following items based on the effect rate on decrease of fuel contraband: The intensity of punishment, The speed of punishment, The finality of punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contraband
  • fuel contraband
  • prevention of status
  • Criminal Prevention