بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن در‌میان کارکنان فرماندهی دریابانی در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در‌میان کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر است و جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر تشکیل می‌دهند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای شامل 280 نفر انتخاب شده است. روش پژوهش، از‌گونۀ کمّی، توصیفی و از‌نوع مطالعات پیمایشی است و در آن از ابزار پرسشنامه استفاده کرده‌ایم. برای سنجش وضعیت سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن در‌میان کارکنان، پرسشنامۀ 27‌سؤالی محقق‌ساخته را به‌کار گرفته‌ایم که بر‌اساس مدل ناهاپیت و گوشال (1998) طراحی شده است. به‌منظور تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک‌های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده و نتایج تحقیق، بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزار است. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های توصیفی (شاخص‌های مرکز و پراکندگی) و استنباطی (آزمون‌های t تک‌نمونه و فریدمن) با به‌کار‌گیری نرم‌افزار SPSS استفاده کرده‌ایم و نتایج پژوهش، بیانگر آن است که:
- وضعیت سرمایۀ اجتماعی در‌میان کارکنان فرماندهی دریابانی در استان بوشهر در‌سطح 01/0، معنادار و مطلوب است؛
- وضعیت ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه‌ای سرمایۀ اجتماعی در‌میان کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در‌سطح 01/0، معنادار و مطلوب است؛
- وضعیت رتبه‌بندی ابعاد سرمایۀ اجتماعی در‌میان کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در‌سطح 01/0، متفاوت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the condition of Social Capital and its Aspects among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • jamal abdolmaleki
  • Azam Ahanin jan
  • morteza amani
چکیده [English]

The current study is to review the condition of Social Capital and its Aspects among the clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province. Under study statistical society includes all the clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province. Among whom 280 person were chosen with classified random sampling. Research method is quantitative, descriptive and survey. Research tool is questionnaire. Therefore to assess the condition of social capital and its Aspects among the abovementioned Clerks, a 27-questions scholar-made questionnaire was designed based on Nahapiet and Ghoshal (1998) model. Cronbach’s alpha and factor analysis were used to determine reliability and validity of this tool and results showed a desirable reliability and validity for this tool. To analyze data using SPSS , descriptive techniques (center indicators and strewment) and inferential (one-sample T-test and Freedman tests) were used. Results show that:
• The condition of social capital among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province is meaningful and desirable in 01/0 level.
• The cognitive, structural and relational condition of social capital among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province is meaningful and desirable in 01/0 level.
• The condition of rating of social capital among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province is meaningful and desirable in 01/0 level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Cognitive Dimension
  • structural dimension
  • relational dimension
  • Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province