بررسی تطبیقی میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: پرسنل کادر مرزبان در شهرستان‌های مهران و دهلران)

نویسندگان

چکیده

به‌طور کلی، رضایت شغلی، نوع نگرش فرد به حرفه یا شغل خود را بیان می‌کند. افزایش رضایت شغلی در‌میان پرسنل مرزبانی به ارتقای کیفیت امنیت در مرز‌های کشورو همچنین کاهش تعداد پرسنلی منجر می‌شود که شغل خود را ترک می‌کنند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی تطبیقی میزان رضایت‌ شغلی در‌میان پرسنل مرزبان در شهرستان‌های مهران و دهلران، و روش تحقیق از‌نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را تمام پرسنل کادر هنگ و ستاد مرزبانی در شهرستان‌های مهران و دهلران به‌تعداد 935 نفر تشکیل می‌دهند که از این تعداد، 215 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و در مرحلۀ دوم با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌بندی (سهمیه‌ای) بر‌اساس محل خدمت: هنگ مرزی، ستاد وگروهان‌ها برای شهرستان‌های مهران و دهلران، اندازه نمونه تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامۀ جمعیتشناختی و پرسشنامۀ استاندارد رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین (JDI) با تغییر‌هایی جزیی استفاده کرده‌ایم. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ T، تحلیل واریانس (ANOVA) و از نرم‌افزار SPSS استفاده کرده‌ایم. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد در سطح خطای پنج درصد، میزان رضایت شغلی در‌میان پرسنل مرزبانی هنگ مرزی و ستادی شهرستان‌های دهلران و مهران، دارای تفاوتی معنادار نیست؛ ولی میزان رضایت شغلی در‌میان پرسنل مرزبانی گروهان این دو شهرستان، دارای تفاوت معنادار به‌لحاظ آماری است. در‌نهایت، نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد رابطۀ شغل با عوامل مختلف مانند نوع سکونت، نوع وسیلۀ ایاب و ‌ذهاب، فاصلۀ محل سکونت تا محل خدمت، حقوق و مزایا، و سطوح سرپرستی از برخی جهات، تفاوت‌هایی در رضایت شغلی بین پرسنل مرزبان در شهرستان‌های مهران و دهلران ایجاد کرده است؛ بنابراین، یافته‌ها در چهارچوب کلی مدل‌های مفهومی حاصل از مطالعات گذشته قرار دارد؛ ولی ارتباط‌های قوی‌تر و اساسی‌تر، بیشتر در حوزۀ عوامل مدیریتی دیده می‌شود که لزوم توجه بیشتر به مسئلۀ رضایت شغلی را مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of the Career Satisfac‌tion among Cadre Personnel of Mehran and Dehloran Citie‌s

نویسندگان [English]

  • Hakim bekri zadeh
  • Malek malekshahi
  • Heshmat allah valizadeh
  • Dagher parmasi
چکیده [English]

Job satisfaction shows the personal attitude regarding his or her pro‌fession; increasing job s‌atisfaction among Borde‌r Policing personnel increase the quality of national s‌ecurity border and also d‌ecreases those leavin‌g this job. The purpose of this article is to comparatively review the rate of job satisfaction among Cadre Personnel of Border Policing Command of Mehran and Dehloran towns. Research Method is descriptive-survey; Under study statistical society includes all Cadre Personnel of Ilam Province Border Policing Command and Border legion (Mehran and Dehlorancities) 935 persons among which 215 persons were selected as statistical society; and in second phase classification sampling (scantling‌) was used based on the working location: Border legion, headquarters and compani‌es of Mehran and Dehloran citie‌s were selected as sample size; Demographic and standard questionnairesof career satisfaction named Smith, Kendall and Hulin (Job Descriptive Index or JDI) were used for d‌ata gathering with a little modification. We use‌d T-test, F tes‌t or ANOVA tests were used for analyzing data using SPSS softwar-e. Analyzing data shows that with a level of 5 percent error, there is no meaningful difference between
the rate of job satisfaction among the Cadre Personnel of Ilam Province Border police legions and headquarters of Dehloran and Mehran towns, but there is a meaningful difference between the rate of job satisfaction among Border police companies of these two towns. Finally, obtained results show that the career relation and connection with different factors like residence, traffic vehicle, the distance between living place to working place, salary and bonuses, the levels of supervising all made many differences in job satisfaction of the Cadre Personnel of Border Policing Command of these two towns. In general, finding‌s is compatible with general framework of conceptual models resulted from previous studies but stronger and more serious communications are mainly in managerial factors which prove the necessity of focusing more on career satisfaction‌.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Job
  • border legion
  • headquarters
  • Mehran and Dehloran towns