اثر‌بخشی شیوه‌های کنترل مرز در پیشگیری از ورود مواد مخدر (مطالعۀ موردی مرزهای استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در مبحث پیشگیری از ورود مواد مخدر در مرز‌ها، منطقۀ مرز استان خراسان جنوبی به‌دلیل وجود‌داشتن ویژگی‌های استراتژیک، هم‌جواری با افغانستان (داشتن حدود 460 کیلومتر مرز مشترک)، وفور کشت مواد مخدر در افغانستان و استعداد بالقوۀ انتقال آن به کشورمان از این منطقه، حضور مهاجران افغان در استان، کنترل‌نشدن نقاط مرزی افغانستان از‌جانب دولت این کشور، و حضور دشمنان و گروه‌های مخالف نظام در آن اهمیت خاص دارد. عوامل یاد‌شده، لزوم کنترل مرز برای جلوگیری از بروز خسارت و مقابله با هر‌گونه ناامنی و پیشگیری از تهدید‌های بالقوه را نشان می‌دهد؛ بدین منظور از تاکتیک‌ها، راهبردها، ابزار و امکانات متنوع استفاده می‌شود.
روش تحقیق: پژوهش حاضر به‌روش پیمایشی و به‌صورت تمام‌شمار از فرماندهان یگان‌های مرزی استان خراسان جنوبی انجام شده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌هایی بوده که روایی آن بر‌مبنای نظر‌های استاد راهنما، متخصصان و صاحب‌نظران، و پایایی آن نیز از‌طریق آزمون آلفای کرونباخ در نمونه‌ای خارج از جامعۀ آماری ارزیابی شده است. به‌منظور بررسی میزان تأثیر عوامل کنترل مرزی بر پیشگیری از ورود مواد مخدر، تحلیل‌های توصیفی (آزمون t و ضریب هم‌بستگی اسپیرمن) با استفاده از نرم‌افزار spssصورت گرفته است.
یافته‌های تحقیق: در این پژوهش، میزان اثرگذاری عوامل مؤثر بر کنترل مرز، شامل فناوری نوین، اقدامات اطلاعاتی، موانع فیزیکی و عوامل انسانی بر پیشگیری از ورود مواد مخدر و امنیت مرزهای خراسان جنوبی تحلیل و با یکدیگر مقایسه شده و در پایان، هر‌یک از آن‌ها اولویت‌بندی شده‌اند.
نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد از‌میان عوامل کنترل مرزی، فناوری‌های نوین به‌میزانی زیاد و فزاینده بر امنیت مرزها اثر گذاشته و در‌حد هشتاد درصد به بالا باعث پیشگیری از ورود مواد مخدر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of methods of border control in prevention of entering drugs (Case Study, the borderline areas of South Khorasan Province )

نویسندگان [English]

  • Hosein zolfaghari
  • Reza javadian
  • Javad bakhshi shir khand
چکیده [English]

Foundation and Goal: In issue of drug prevention in borders, the borderline areas of South Khorasan Province have special importance due to strategic features, adjacency with Afganistan (460 Kilometers mutual border), abundance of drug cultivation in Afghanistan and potential capabilities of drug transferring from this country, the presence of Afghan immigrants in this provicnce, and non control of borders by above mentioned government and presence of enemies and anti-Iranian groups there. Above factors show the necessity of border control in prevention of harm and fighting against every kind of insecurity and danger prevention. Due to this, different tactics, strategies and tools and facilities were used to get a better result.
Research Method: Research Method is survey in this study and it includes all commanders of border units of South Khorasan Province. The tool of info gathering was questionnaire whose validity was assessed based on the ideas of supervising masters and experts and its reliability was assessed by Cronbach’s alpha test in a sample rather than statistical society. Descriptive analyses (like T-test and Pearson correlation coefficient) using SPSS were done to review the effectiveness rate of border control factors in drug prevention.
Research Findings: The effectiveness rate of effective factors were analyzed regarding the border control including new technology, informational actions, physical obstacles, human factors on drug prevention and border security of borderline areas of South Khorasan Province and finally every one of them was prioritized.
Results: Results show that border control factor of new technology has great effects on increasing the border security and it successfully prevents drug entering with a rate of more than 80 %.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border security
  • New technologies
  • prevention
  • Control actions
  • physical obstacles
  • South Khorasan
  • Drugs