تحلیل کارکرد بازارچه‌های مرزی از منظر پدافند غیرعامل با تأکید بر نقش مرزنشینان(نمونه موردی: بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پدافند غیرعامل مشتمل بر اصول و ملاحظاتی چند است که آمایش سرزمین و احیای مجدد توانِ جمعیتی و تنوع‌بخشی به عوامل و دلایل حضور جمعیت‌ها و زمینه‌ها و بسترهای فعالیت‌های آن‌ها از عوامل تأثیرگذار بر این رویکرد است. دراین‌بین برنامه‌ریزی برای مناطق مرزی به دلیل خصایص و ویژگی‌های خاص خود، با اتکا بر رویکرد پدافند غیرعامل بیش از مناطق دیگر ضروری و لازم است. یکی از بهترین راهبردهای پدافندی غیرعامل در مناطق مرزی استان خراسان جنوبی برای مقابله با تهدیدات، ایجاد و گسترش فعالیت بازارچه‌های مرزی در نواحی مرزی این استان است. زیرا بازارچه‌ها مصداق بارز حضور مردم در امور اقتصادی منطقه بوده که می‌تواند موجب ماندگاری مرزنشینان شده و از مهاجرت بی‌رویه آنان جلوگیری کند. ازآنجاکه این امر منجر به توسعه و تعمیق امنیت پایدار در منطقه می‌شود، شرایطِ به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل در این نواحی مهیئتر و اصولی‌تر می‌گردد. این بدان جهت است که از طرف دیگر خلأ امنیت شرایط دفاع عامل و غیرعامل را با چالش مواجه می‌سازد.
روش: در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و تأکید بر منابع کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه‌ها و مشاهدات نگارندگان) به بررسی نقش بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشهدر امنیت مناطق مرزی استان از منظر پدافند غیرعامل پرداخته‌شده است.
یافته ها: نتایج بررسی‌ها در این تحقیق حاکی از آن است که این بازارچه مرزی به‌عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، کاهش محرومیت و توسعه روابط تجاری با کشور همجوار از سال‌های گذشته نقش‌آفرینی نموده است و پیوسته تأثیر قابل‌توجهی در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد امنیت منطقه سربیشه و حتی استان داشته است. امنیت حاصله و خصلت پایداری آن نیز بسترهای به‌کارگیری رویکرد پدافند غیرعامل در برنامه‌های آمایشی را تسهیل نموده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing borderline markets from Passive Defense Aspect focusing on the role of Borderline people (Case Study: Border Market of Mahirud in Sarbishe, South khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • Esmail alamdar
  • jahangir heydari
  • Mohammadreza salimi sobhan
چکیده [English]

Passive Defense includes many principles and considerations that land logistics and revival of population capability and varying factors and reasons of people participation‌ and foundation‌s and their activity floor‌s are among the effective factors on these approach. Among these, plan‌ning for borderline areas is necessary and vital due to their unique feature‌s focusing on Passive Defense. One of the best approaches of Passive Defense in borderline areas of South Khorasan Province to combat against threats, is to build and develop borderline market‌s in borderline areas of this province; Markets‌s are a visible instance of people participation in economic affairs which can keep borderline people in borderline areas and prevent them from exessive immigration. Due to the reason that this matter leads to development and deepening constant security in this area‌, the condition of applying passive defense principles are more ‌ available and basic ‌ in these areas. This is due to the reason that lack of security make challenges for active and passive defense‌. Using descriptive-analytic method and focusing on library‌ and field resources (like interviews and observations of authors), this study reviews the role of Mahirud Borderline market of Sarbisheh town  in the security of borderline areas of this province from Passive Defense aspect. Result‌s show that this borderline market plays the vital role of job creation, keeping borderline people of this area, reducing poverty and deprivation and development of business relation with neighboring country from previous year‌s ‌ and have always had significant effects on economic activities and security of Sarbisheh area and even this province. This security and its continuation facilitated the application of passive defense in logistics plans‌.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • South Khorasan
  • Mahirud Border Market
  • Border and its functions