تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق کالا در استان‌های مرزی؛ مطالعه موردی استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه قاچاق کالا و گرایش به مصرف کالاهای خارجی، یکی از مسائل مهمی است که اساس فرهنگ، اقتصاد و امنیت ملی کشور را نشانه گرفته است. اگرچه بسیاری از کشورهای دنیا با این مسئله دست‌به‌گریبان هستند، اما این موضوع، در حال حاضر در ایران آن‌قدر اهمیت پیداکرده است که ضرورت توجه، شناخت و مبارزه جدی و بی‌امان با آن، از اصول خدشه‌ناپذیر مبارزه به شمار می‌رود. قاچاق یا تجارت غیرقانونی به‌عنوان پدیده‌ای چندبعدی در کشورهایی که اقتصاد ضعیفی دارند بیشتر مشاهده می‌شود. با توجه به این مطلب که مناطق مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و مهم ترین راه برای ورود قاچاق به کشور هستند، باید توجه خاصی به مرزهای کشور مبذول داشت، چراکه قاچاق نه‌تنها در مناطق مرزی بلکه در تمام اقتصاد کشور تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق کالا در استان‌های مرزی، استان کرمانشاه می‌باشد.
روش: این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان امر قاچاق کالا در سازمان‌هایی است که به‌طور مستقیم با موضوع قاچاق در ارتباط می‌باشند. این سازمان‌ها شامل ستاد مبارزه با قاچاق کالای استانداری کرمانشاه، اداره گمرک، اداره تعزیرات حکومتی، معاونت مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی، اداره مبارزه با قاچاق مرزبانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره دخانیات، سازمان بازرگانی، شرکت ملی نفت و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد و تحلیل‌های آماری به‌وسیله نرم‌افزارهای 22 SPSS و Lisrel8.5 انجام گرفت. آزمون‌های آماری انجام‌شده شامل نمونه معادلات ساختاری برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای نمونه و آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی متغیرهای هفت‌گانه نمونه مفهومی می‌باشد
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که هفت عامل هزینه‌های مالیاتی و گمرکی، میزان بالای بیکاری، سودآوری بالای قاچاق، پایین بودن کیفیت محصولات داخلی، شرایط جغرافیایی، ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کنترل نامناسب مرزها در گرایش به قاچاق کالا در استان کرمانشاه مؤثر هستند. همچنین از میان متغیرهای پژوهش میزان بالای بیکاری دارای بالاترین اولویت و کنترل نامناسب مرزها کمترین اولویت را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting effective factors on attraction toward goods smuggling in Borders Provinces; Case Study Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Aliyar rahmani pour
  • Milad moradi dizgerani
چکیده [English]

Smuggling and willing to consume foreign goods is one the important issues that shoots toward the base of culture, economy and national security. Although many countries have problem in this issue, but this issue is so important in Iran that the necessity of focusing, identifying and combating against it is so vital. Smuggling or illegal trade as a multidimensional phenomenon is more important in countries with weaker economy. Based on this, borderline areas are more important and they are the most important way for entering smuggled goods to our country; then we should pay due attention to borders, since smuggling is effective not only in borderline areas but in our whole country. The study is to review the effective factors on goods smuggling in borderline province of Kermanshah. This study is of descriptive-survey type. Under study statistical society includes experts in goods smuggling in those organizations which are directly related to this issue. These organizations include: Anti-contraband and currency smuggling Headquarters of Kermanshah Provincial Government, Customs Office, Governmental Discretionary Punishments Organization, Vice chancellor of Anti-contraband and smuggling of NAJA, Office of Anti-contraband and smuggling of Border Policing Command, The Organization of Industries, Mines and Business, The Organization of Tobacco, The Organization of Business, National Iranian Oil Company and Food and Drug Vice Chancellor of Medical Sciences University of Kermanshah Province. Data collection tool include questionnaire and statistical analysis was done by SPSS 22 and Lisrel8.5. Statistical tests include structural equations to determine the direct and indirect effects of model variables and Freedman test to rate seven variable of conceptual model. Results showed that seven factors of tax and customs fees, high rates of unemployment, high profits of contraband, low quality of internal goods, geographical conditions, inefficiency of Administrative Bureaucracy and inappropriate control of borders were effective in goods smuggling in Kermanshah province. Moreover, among research variables, high rates of unemploymenthas more priority and inappropriate control of borders has less priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goods smuggling
  • Border Province
  • Kermanshah