تأثیر مشارکت مردمی بر امنیت در مناطق مرزی ایران و پاکستان (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف :اقلیم خاص جغرافیایی شرق ایران و قرار گرفتن استان سیستان و بلوچستان در مسیر ترانزیت مواد مخدر و همچنین همسایگی با دولت‌هایی که توان کنترل مرزهای خود را ندارند (پاکستان و افغانستان) برقراری امنیت در این مناطق را دچار پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی کرده است. بر اساس مفروض این تحقیق اولاً هراندازه بر مشارکت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم افزوده شود، برقراری امنیت پایدار قابل حصول تر خواهد بود و انگیزه‌های کسب درآمدهای غیرقانونی و پیوستن به گروه‌های مخالف نظام، پایین خواهد آمد. در ثانی ایجاد زمینه‌های مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق ایجاد رابطه بهتر بین مردم و نهادهای حکومتی باعث ارتقاء امنیت در مناطق مرزی این استان خواهد شد. بر اساس مطالعه انجام‌شده در سه حوزه مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان داده‌های آماری در بخش مشارکت اقتصادی حاکی از این موضوع است که مشارکت اقتصادی در سطح 1/27 در صد پایین‌ترین مشارکت در سال 1391 در میان استان‌های کشور می‌باشد، مشارکت سیاسی نیز رقم پایینی به‌طور میانگین در انتخابات مجلس شورای اسلامی با میانگین 59 درصد و ریاست جمهوری 46% بوده است، که جزء استان‌های با مشارکت کم محسوب می‌شود در انتخابات برگزارشده وجود دارد، و همچنین در بخش اجتماعی مشارکت کمی در مقایسه با دیگر استان‌های مرکزی کشور وجود دارد. این امر اثر مستقیم بر پایین آمدن مشارکت در برقراری امنیت دارد، به‌طوری در سال‌های اخیر شاهد ناامنی‌هایی در این مناطق بوده‌ایم. البته این موضوع به شاخص‌های توسعه نیز مربوط می‌شود، توسعه ناموزون سبب شده است که مناطق مرکزی بیشتر از مناطق پیرامونی رشد داشته باشند و این موضوع موازنه را به نفع استان‌های مرکزی تغییر داده است، که یکی از دلایل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در این استان است.
روش: در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است، و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و همچنین اطلاعات آماری داده‌های مورد نیاز جمع آوری شده است.
یافته ها: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که هراندازه میزان مشارکت مردمی در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر باشد، انگیزه مردم برای مشارکت در برقراری و حفظ امنیت بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Public Participation in Security of borderline areas of Iran and Pakistan(Case Study Sistan & Baluchestan Province)

نویسنده [English]

  • Mohsen ali madadi
چکیده [English]

The particular continent of East of Iran and Sistan & Baluchestan Province being in transit path of Drugs and being neighbor of states which cannot control their borders (Pakistan and Afghanistan) has made providing security in these areas with different complexities and problems. Based in hypothesis of this study, increasing the amount of public participation in economic, social and political aspects would make providing security more easier and constant and reduce motivations of illegal jobs and salaries and joining opposite and enemy groups. Preparing bases of public participation in economic, social and political aspects via creating better relations between people and governmental institutes would increase the security of borderline areas of this province. Bases on previous studies in 3 areas of economic, social and political aspects in Sistan & Baluchestan Province, statistical data regarding economic participation shows that economic participation in 27/1 % is the lowest participation in 1391 (2012) among all provinces; political participation has a low rate of 59 % for elections of Islamic Consultative Assembly of IRI and 46% for Presidential election which is among the low-participating provinces; moreover, social aspect has a lower rate in comparison with other central provinces. This matter has a direct effect on reducing the public participation in providing security, and due to these we see a lot of insecurity in these areas in previous years. However, this issue is related to development indicators; non-balanced development resulted in less development for borderline areas than central areas and this issue has changed the balance in favor of central areas; and this is one the most important reasons for their low rate of economic, social and political participation. The study method is descriptive-analytic, and the method of statistical data collection is document and library based. In general, we can come to this conclusion that increasing economic, social and political public participation results in increasing public motivation for participation in keeping and improving security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sistan & Baluchestan- Participation
  • Security- Border- Drugs- smuggling