بررسی وضعیت رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی وضعیت رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر هستند، که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه-ای، نمونه‌ای به حجم 280 نفر انتخاب گردید.
روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می‌باشد. لذا جهت سنجش وضعیت رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان از پرسشنامه 73 سؤالی محقق ساخته که بر اساس نمونه اورگان طراحی شده بود، استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از فن‌های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده و نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزاربود. جهت تحلیل داده‌ها از فن‌های توصیفی (شاخص‌های مرکز و پراکندگی) و استنباطی (آزمون‌هایتی تک نمونه و فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: نتایج بیانگر آن‌اند که:
وضعیت رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در سطح 01/0 معنادار و مطلوب می‌باشد.
وضعیت ابعاد رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در سطح 01/0 معنادار و مطلوب می‌باشد.
وضعیت رتبه‌بندی ابعاد رفتار شهروند سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در سطح 01/0 متفاوت و معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the condition of Organizational Citizen Behaviour and its Aspects among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • morteza amani
  • jamal abdolmaleki
  • Seyyed mohammad latif hasan pour
چکیده [English]

The current study is to review the condition of Organizational Citizen Behaviour and its Aspects among the clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province. Under study statistical society includes all the clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province. Among whom 280 person were chosen with classified random sampling. Research method is quantitative, descriptive and survey. Research tool is questionnaire. Therefore to assess the condition of Organizational Citizen Behaviour and its Aspects among the abovementioned Clerks, a 73-questions scholar-made questionnaire was designed based on Oregon model. Cronbach’s alpha and factor analysis were used to determine reliability and validity of this tool and results showed a desirable reliability and validity for this tool. To analyze data using SPSS , descriptive techniques (center indicators and strewment) and inferential (one-sample T-test and Freedman tests) were used. Results show that:
• The condition of Organizational Citizen Behaviour among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province is meaningful and desirable in 01/0 level.
• The condition of aspects of Organizational Citizen Behaviour among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province is meaningful and desirable in 01/0 level.
• The condition of rating of Organizational Citizen Behaviour among the Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province is meaningful and desirable in 01/0 level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizen Behaviour
  • Aspects Organizational Citizen Behaviour
  • Clerks of Vice Admiral Policing Command of Bushehr Province