بررسی عوامل مؤثربرارتقاء مشارکت‌ مرزنشینان‌در پیشگیری از جرائم مرزی (مطالعه موردی: شهرستان مرزی آستارا)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مشارکت به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهم ترین عنصر جوامع درحال‌توسعه می‌باشد و هرچه زمینه مشارکت مردمی افزایش یابد، امکان موفقیت بیشتر میسر می‌گردد و درواقع حقی است که می‌بایست برای همگان در اجتماع فراهم گردد تا درنهایت به توسعه‌یافتگی و مدیریت پایدار منجر گردد. در این راستا علاوه بر اینکه به‌عنوان یک ضرورت از آن یاد می‌شود، توجه به مشارکت مرزنشینان می‌تواند به ارتقاء ضریب امنیت مرزی، کارایی بیشتر و صرف هزینه کمتر جهت پیشگیری از وقوع جرائم مرزی منجر گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از جرائم مرزی بر اساس ابعاد چهارگانه 1. اقتصادی 2. اجتماعی 3. سیاسی 4. فرهنگی در شهرستان مرزی آستارا می‌باشد و به این موضوع پرداخته که کدام عوامل و مؤلفه‌ها موجب افزایش مشارکت مرزنشینان شهرستان مرزی آستارا می‌گردد؟
روش: این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، تحلیلی- توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات مشتمل بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است که در روش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق، 87 نفر از مرزنشینان ساکن در شهرستان مرزی آستارا در سال 1393 بوده‌اند که روایی آن مورد تأیید اساتید و صاحبنظران بوده و در این تحقیق، به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0.776 مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عوامل مؤثر بر ارتقاء مشارکت مرزنشینان رابطه معناداری با ابعاد چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشگیری از جرائم مرزی در شهرستان آستارا دارد و در این بین عامل اجتماعی با شاخصه پاسخگو بودن نظام به خواسته‌های مرزنشینان به میزان 10.20 بیشترین و عامل فرهنگی با شاخصه توسعه شبکه رسانه‌ای به میزان 7.61 کمترین تأثیر را بر مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از وقوع جرائم مرزی دارد. بنابراین برای ارتقاء مشارکت مرزنشینان می‌بایست به کلیه این شاخص‌ها توجه بیشتری معطوف داشت و درنهایت می‌توان دریافت که بین دیدگاه مرزنشینان شهرستان مرزی آستارا در مورد مؤلفه‌های مؤثر در ارتقاء و پیشگیری از جرائم مرزی تفاوت وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing effective factorson increasing the participation of borderline people in prevention of borderline crimes (Case Study: borderline city of Astara)

نویسندگان [English]

  • edalat zibandeh kapte
  • sodabe feyz bakhsh
چکیده [English]

Participation is the most basic and significant component in developing societies and increasing public participation increases the chances of success and in fact it is right which should be provided for all in every society that leads finally to development and constant management. In this way, participation is not only considered a necessity, but focusing on it can increase the coefficient of borderline security, more effectiveness and less costs for prevention of borderline crimes. The study is to review the effective factors on increasing the participation of borderline people in prevention of borderline crimes bases on four aspects of 1. Economic 2. Social 3. Political 4. Cultural in borderline city of Astara and it deals with this issue: which factors and components increase the participation of borderline people of Astara in prevention of borderline crimes? This study has a applied purpose and it has a descriptive-analytic method and data collection tool includes library and field studies; and scholar-made questionnaire and observation were used in field studies method. Under study statistical society includes 87 persons of borderline people in borderline areas of Astara in 1393 (2014) whose validity was approved by university masters and due experts; cronbach’s alpha was used to determine the reliability of questionnaire whose value 0.776 was approved. Findings show that effective factors on increasing the participation of borderline people has meaningful relation with above mentioned four aspects (social factor, economic factor, political factor, cultural factor) in preventing borderline crimes in Astara town; among these, social factor with responsiveness indicator to borderline people demands as 10.20 and cultural factor with indicator of developing media network as 7.61 are respectively most and least effective factors in prevention of borderline crimes. Therefore, all these indicators must be paid more attention to increase the participation of borderline people and finally we can come to this conclusion that there are differences between the attitude of borderline people of Astara town regarding effective factors in improving and prevention of borderline crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Social factor
  • economic factor
  • political factor
  • cultural factor