امکان‌سنجی توسعه مرزها و نقش آن بر امنیت مرزی (مطالعه موردی بازارچه مرزی استان خراسان رضوی با افغانستان)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ریشه عمده مشکلاتی که در داخل هر کشور بروز می‌کند را می‌توان در مرزهای آن جستجو نمود. مرز ایران و افغانستان به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و وضعیت خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان، همواره از پرحادثه‌ترین مرزهای مشترک ایران با کشورهای همسایه بوده است. این منطقه به دلیل گستردگی برای گذر اشرار، قاچاق کالا و انسان و کاروان‌های مواد مخدر همواره مصائب و مشکلاتی برای مرزنشینان به وجود آورده است. از طرفی فقدان حکومتی فراگیر و قوی در افغانستان و درنتیجه عدم کنترل مرزهای خود، ایران را وادار ساخته است سرمایه‌گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ایجاد و توسعه بازارچه مرزی دوغارون بر امنیت مرزی استان خراسان رضوی با افغانستان طی دهه اخیر می‌باشد.
روش: تحقیق حاضر را به لحاظ روش‌شناسی می‌توان در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی طبقه‌بندی نمود زیرا از یکسو به دنبال بررسی و توصیف وضعیت موجود بوده و از سوی دیگر به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر توسعه مرزی و امنیت مرزی می‌باشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه‌ای، فیش‌برداری، پایگاه‌های اینترنتی) و میدانی (مشاهده، مصاحبه با مردم و مسئولین منطقه و توزیع 100 عدد پرسشنامه به‌عنوان حجم نمونه بین دو طیف مسئولین و مردم منطقه) و بهره‌گیری از بسته نرم‌افزاری آمار استنباطی SPSS اقدام به جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات شده و با استفاده از آزمون کرونباخ پایایی سؤالات به ترتیب با مقدار آلفای 762/0 و 820/0 برای متغیرهای توسعه مرزی و امنیت مرزی موردسنجش قرار گرفت و با توجه به این‌که مقادیر آلفای کرونباخ دو مقیاس تحقیق بالاتر از 70% بوده، بنابراین مقیاس‌ها از قابلیت اعتماد لازم برخوردار هستند.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل نشان می‌دهد بازارچه مرزی دوغارون در افزایش اشتغال، بهبود وضعیت درآمدی مردم، جلوگیری از مهاجرت، همچنین کاهش هزینه دولت در احداث پاسگاه‌های مرزی، کاهش عبور غیرقانونی، کاهش میزان ورود مواد مخدر به داخل، کاهش قاچاق کالا و انسان و درنهایت افزایش امنیت در منطقه نقش داشته است. در پایان راه‌کارهایی جهت ارتقاء وضعیت معیشتی مرزنشینان ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Improving Borders and its role on Border Security (Case Study of Border Market of Razavi Khorasan with Afghanistan)

نویسندگان [English]

  • hasan saadati jafar abadi
  • mohammad reza ziraki
چکیده [English]

Foundation and Goal: Main root of Internal problems can be found in borderline areas. Iran and Afghanistan border has specific geographical features and its borderline people have special economic, social and political and cultural conditions; it has always been among the most adventurous borders of Iran and its neighboring countries. This area is so vast for easy transit of villains, contraband and human smuggling and drug caravans and this causes many problem for borderline people. In one side, lack of a comprehensive and powerful Afghan state and lack of controlling their borders with Iran has forced Iran to make big investments for controlling these borders. The aim of this study is to review the building and development of Borderline markets of Dogharoon on borderline security of South Khorasan with Afghanistan.
Method: Current research method is descriptive and correlative, since it reviews and describes the current condition and on the other hand it reviews the relation between two variables of borderline development and borderline security that was done by two methods of documentary (library based, fiche writing, Internet sites) and field (observation, interview with people and local responsible state clerks and people) and using SPSS to collect and analyze data; Cronbach’s alpha was used to determine the reliability of questionnaire which is 762/0 and 820/0 for variablesof borderline development and borderline security; according to above amounts which are more than 70%, therefore, the criteria have due and necessary reliability.
Findings and results: Results show that Borderline market of Dogharoon has been effective in increasing employment, improving public revenue, prevention of immigration, decrease of state costs for building Border police stations, fewer illegal transit, decrease of imprting drugs and goods and human contraband and smuggling and in finally increasing security in this area. Finally, there have been proposed some solutions to improve the livelihood of borderline people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Development- Border- Border Market- Razavi Khorasan