نقش بازارچه‌های مرزی در توسعۀ گردشگری: مطالعۀ موردی بازارچۀ مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر

نویسندگان

چکیده

امروزه، بازارچه‌های مرزی کشور از‌لحاظ ارزش اقتصادی و جذب گردشگران، جایگاهی ویژه یافته و خلأ اقتصادی در مرزها را جبران کرده‌اند و این مسئله، باعث برقراری امنیت در مرزها و افزایش ورود گردشگران شده است. بازارچه‌ها وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مرزنشین را رونق می‌بخشند و استعداد لازم را برای تبدیل‌کردن شهرهای مرزی به شهرهای گردشگری دارند. جذب گردشگران داخلی و خارجی، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد در منطقه‌های مختلف کشور می‌شود و در این زمینه، بستر‌سازی مناسب به منطور تسهیل در امور خدماتی گردشگران، یکی از مهم‌ترین راه‌های جذب گردشگر است. در این پژوهش، ضمن معرفی بازارچۀ مرزی واقع در تمرچین پیرانشهر، نقش این بازارچه در توسعۀ گردشگری این شهر را بررسی کرده‌ایم.
روش مورد‌استفاده در این تحقیق، از‌نوع کاربردی است و بر‌اساس آن، کاربرد بازارچه‌های مرزی در توسعۀ گردشگری را مطالعه کرده‌ایم. از یافته‌های حاصل از تحقیق برای حل مشکلات توسعۀ گردشگری می‌توان استفاده کرد.
متغیر مستقل مورد‌نظر ما در این تحقیق، بازارچۀ مرزی و متغیر وابسته، عبارت از توسعۀ گردشگری و تأثیر بر محیط فیزیکی، فرهنگی،اجتماعی و ااقتصادی است.
روش مورد‌استفاده در این تحقیق در بخش نظری، از‌نوع کتابخانه‌ای و اسنادی، و در بخش عملی، از‌نوع پیمایشی است. در روش اسنادی از یادداشت‌ها، اسناد و نامه‌های اداری،گزارش‌ها و مقاله‌ها، و در شیوۀ میدانی از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدۀ همراه با مشارکت استفاده کرده‌ایم و با توجه به میدانی‌بودن مطالعه، هر‌گونه ابزار، اعم‌از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه را به‌کار گرفته‌ایم.
جامعۀ آماری تحقیق را بازاریان، گردشگران و مردم محلی شهرستان پیرانشهر تشکیل می‌دهند و حجم نمونه نیز از‌میان جامعۀ آماری، به‌طور تصادفی از تعدادی از بازاریان، گردشگران و مردم محلی شهرستان پیرانشهر انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری، از‌نوع احتمالی تصادفی است.
نمونه‌گیری جامعۀ آماری با توجه به آمارهای سازمان‌های مربوط صورت گرفته و ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل آمارها از نرم‌افزار spss و آزمون آماری متناسب با فرضیه‌ها استفاده کرده‌ایم.
پرسشنامه‌های مورد‌بحث در این تحقیق، استاندارد بوده و قبلاً از‌جانب پژوهشگران زیادی استفاده شده و استاد راهنمای محترم نیز آن را تأیید کرده است؛ به همین دلیل، پرسشنامه‌ها از روایی محتوا برخوردار بوده‌اند.
برای سنجش پایایی پرسشنامۀ مورد‌استفاده در این پژوهش از روش‌های آلفای کرونباخ و ضریب هم‌بستگی پیرسون استفاده کرده‌ایم. این روش‌ها برای محاسبۀ هماهنگی درونی و زمانی ابزار اندازه‌گیری به‌کار می‌رود و در این‌گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
یافته‌های این پژوهش، بیانگر آن است که فعالیت بازارچۀ مرزی بر توسعۀ گرشگری شهرستان پیرانشهر، مؤثر است و این مسئله، خود بر توسعۀ اقتصادی این شهر اثر می‌گذارد. نتایج پژوهش حاضر، این مسئله را تأیید می‌کنند که وجود این بازارچه‌ها بر ایجاد اشتغال، تبادل فرهنگی، و توسعۀ گردشگری تجاری و... مؤثر بوده است. شایان ذکر است که امکانات و خدمات گردشگری بازارچه بر رضایت گردشگران، مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of border markets in developing tourism. Case study: Tamrchin border market in piranshahr

نویسندگان [English]

  • Tahmasb talebi
  • Ali akbar nazari
  • Toran ranjgar
چکیده [English]

Today our country’s border markets has gained special place because of the economic value and tourists attraction, and compensate the economic lack in the borders which has caused border security and added tourist arrivals.. Border Markets has improved the life &economic situation of border residents and has a potential role for changing border cities into tourism cities. Attracting local and foreigner tourists will cause economic growth in different part of country and because of this, building fundamental facilities for tourist services, is one of the most important ways to attract tourist. In this research besides introducing Piranshahr Tamrchin border market, the role of this market has been studied in tourism expansion. This Research methods is practical which would study border market usage in tourism development and results would be used in solving the problems of tourism increasing. Our Independent variable in this survey is border market and dependent variable contains tourism growth, effect on physical, cultural, social and economic environmental.
The shape of study at theatrical section is library and documental and at practical part is survey. In documental form will use the receipt, documents and administrative letters, reports and essays and in the field form has used questionnaire, interview and observation along with participation.
Research statistical society were merchants, tourist and Piranshahr local people, also sample volume among statistical society randomly is used merchant, tourism and piranshahr local people. Statistical society sampling has been done based on the related institution statistics. A measurement tool is questionnaire which has used SPSS software for analyzing statistics .Statistical test is used proportional to theories. The named questionnaire is standard and already has been used by many researchers, which had been confirmed by honorable one of our college professors and that are why questionnaire contains validity .For questionnaire stability test, the Cronbach’s Alphay and Pierson conjunction index has been used. These methods is using for timing calculating coordination of measurement tools. In such a tools the answer of each question can provide different numerical amounts. The results are suggesting that border market activity is productive on Piranshahr tourism expansion which is effective on city economic growth. The existence of this market is effective on creating occupation, cultural exchange, spreading commercial tourism and.
Results confirms this point. As result, market services and facilities are effective on tourism satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border Market
  • Tourism
  • develop
  • city of Piranshahr