نیاز‌های شغلی دانش‌آموختگان رشتۀ مرزی بر‌اساس ارزش‌یابی درس‌های تخصصی مقطع کارشناسی علوم انتظامی

نویسندگان

چکیده

نظریه‌پردازان برنامه‌های درسی همیشه به روش‌های علمی توجه خاص کرده‌اند تا به هدف اصلی، یعنی رفع نیازهای موجود برسند؛ بنابراین، یکی از عواملی که صحت رسیدن به این حقیقت (برآوردن نیازهای علمی) را فراهم می‌کند، بحث ارزش‌یابی است؛ زیرا ارزش‌یابی با جمع‌آوری و تفسیر نظام‌مند شواهد قضاوت برای تصمیم‌گیری دربارۀ چیزی یا ارزشی با چشم‌داشت‌های معیّن را فراهم می‌کند و میزان موفقیت یک برنامۀ درسی را در رسیدن به هدف‌های اولیه نشان می‌دهد و ما را در ادامۀ برنامه و یا اصلاح و بازنگری آن راهنمایی می‌کند؛ بدین صورت در‌می‌یابیم آموزش‌های صورت‌گرفته برای رسیدن به هدف‌های مورد‌نظر، اثر‌بخش بوده‌اند یا خیر. در این پژوهش که هدف از آن، برآوردن نیاز‌های شغلی دانش‌آموختگان در رشتۀ مرزی بر‌اساس ارزش‌یابی درس‌های تخصصی مقطع کارشناسی علوم انتظامی است، از روش توصیفی- پیمایشی استفاده کرده‌ایم و جامعۀ آماری پژوهش را دانش‌آموختگان در رشته‌های مرزی مقطع کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی از سال 81 تا سال 89 تشکیل می‌دهند.
یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که نیازهای دانشی، نگرشی، مهارتی و عمومی، و تجربۀ خدمتی به دانشگاه در برآوردن نیازهای شغلی دانش‌آموختگان مرزی، مؤثرتر بوده است و نیاز و توانایی موردنیاز افراد در مشاغل مرزی از محل یا دورۀ مستقل از محل دانش‌آموختگی بوده و در‌نهایت، بین برنامۀ درس‌های تخصصی دورۀ کارشناسی دانش‌آموختگان در رشتۀ مرزی با نیازهای شغلی در ابعاد نگرشی و عمومی، رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Needs of Border Studies Graduates based on Assessment of BA Expert Courses of Military Sciences

نویسندگان [English]

  • GHolamreza haji hossein nejad
  • Safar mardi
چکیده [English]

Syllabus theorists have always had a special attention toward scientific methods so that they can reach their main goal which is satisfying current needs; therefore, one of the factors helping to reach this truth (satisfying scientific needs) is “evaluation”, since evaluation provides necessary proofs for taking decision regarding something or some value with definite approaches by means of gathering and interpreting facts in an orderly and systematic manner, and shows the rate of success of a syllabus in reaching its initial goals and leads us towards its continuation and or modification and revision. We can understand whether given educations were useful or not based on that. Trying to reply job needs of Border Studies Graduates based on Assessment of BA Expert Courses of Military Sciences, we applied descriptive-survey method and our statistical society includes the BA graduates of Border Studies Field from 1381 (2002) to 1389 (2010).
Findings show that knowledge, attitude, skill, general issues and applied experience are more effective than university in satisfying job needs of the graduates of Border Studies; and vital needs and abilities of different borderline jobs are separate from the status of graduation of the graduates of Border Studies; and finally it should be claimed that BA expert courses of Border Studies Field are relevant with attitudinal and general aspects of job needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graduates
  • Syllabus
  • evaluation
  • Job Needs
  • Border Studies Field