کاربرد مدل‌های SWOT و SWOT- AHP در آمایش منطقه‌های مرزی با تأکید بر راهبرد ها و اولویت های برنامه ریزی: منطقه‌های مورد‌مطالعه: مریوان و بانه

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، آمایش منطقه‌های مرزی با تأکید بر راهبردها و اولویت های برنامه ریزی در منطقه‌های مرزی بانه و مریوان است. در این تحقیق، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده‌ایم. پژوهش حاضر، از‌نوع کاربردی است و شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات در آن، اسنادی و میدانی و در‌قالب پرسشنامه است که توسط بیست نفر از متخصصان انجام شده است. مدل مورد‌استفاده در این تحقیق، از مدل‌های SWOT و مدل هیبریدی SWOT- AHP است که در‌نتیجۀ سنجش قابلیت‌ها و محدودیت‌های آمایش منطقه‌های مرزی به‌لحاظ امنیت صورت گرفته است. برای دست‌یافتن بدین مقصود با بهره‌گیری از تکنیک SWOT، نقاط قوّت و ضعف (عوامل داخلی)، و فرصت‌ها و تهدیدها (عوامل خارجی) را شناسایی کرده و با استفاده از مدل AHP، مجموعۀ عوامل داخلی و خارجی را برای اتخاذ بهترین استراتژی (SO,WO,ST,WT) وزن‌دهی کرده‌ایم. یافته‌های پژوهش نشان می دهد در مدل SWOT، راهبرد تدافعی به‌عنوان استرتژی اصلی انتخاب شده و در مدل ,SWOT- AHP راهبرد های تهاجمی، رقابتی (SO) با امتیاز ۰.۸۶۱ به‌عنوان استرتژی اصلی و راهبردهای بازنگری (WO) با امتیاز ۰.۶۸۰ به‌عنوان استراتژی آلترناتیو برگزیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying‌SWOT andSWOT- AHP models in logistics of borderline areas focusing on strategies‌and priorities of planning : Under Study Areas (Marivan and Baneh)

نویسندگان [English]

  • Zakaria zare
  • Ayoub sardari
چکیده [English]

The aim of this study is logistics of borderline areas focusing on strategies and-priorities of‌planning in borderline areas of Baneh and Marivan‌. The method of this study – is descriptive-analytic; moreover, it is regarded as an applied study; the method of data collection is document and field based and in form of questionnaire and it was done by 20 experts of this field; Used model in this study include SWOT and SWOT- AHP models, so assessment of capabilities and limitations of borderline areas logistics was done based on security aspect; to reach this goal, we identified weaknesses and strengths of Internal factors and chances and threatens of external factors using SWOT model and weighted the series of internal and external factors using AHP model to obtain best strategy (SO,WO,ST,WT). Results show that defensive approach in SWOT model, and offensive-competitive (SO) strategies with score of 0.861 in SWOT- AHP model are used as the main strategies; and revision approaches (WO) with score of 0.680 was selected as an alternative strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline areas logistics
  • Strategy
  • SWOT- AHP
  • borderline areas of Baneh and Marivan