رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن (مطالعۀ موردی پرسنل کادر مرزبانی استان ایلام)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: منابع انسانی، زمانی مفید و کارآمدند که از روحیۀ قوی، شادابی زیاد و رضایتمندی مناسب برخوردار باشند؛ به همین سبب، عملکرد کارکنان سازمان به‌میزانی زیاد، نشأت‌گرفته از میزان رضایت شغلی آن هاست. هدف از این پژوهش، بررسی رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین پرسنل کادر مرزبانی استان ایلام است.
روش : این تحقیق از‌نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعۀ آماری مورد‌مطالعه در آن را پرسنل کادر مرزبانی استان ایلام (شهرستان های مهران و دهلران) به‌تعداد 935 نفر تشکیل می‌دهند که از این تعداد، 215 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی و پرسشنامۀ استاندارد رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین (JDI) با تغییر‌هایی جزئی استفاده شد و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به‌میزان 66/94 درصد به‌دست آمد. داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با بهره‌گیری از روش های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون و آزمون‌های ناپارامتری (آزمون خی دو و ضریب تواقفی پیرسن) تجزیه و تحلیل شده‌اند.
نتیجۀ تحلیل یافته ها؛ در این فرایند، رضایت شغلی به‌میزان 24/3 به‌دست آمد که این رقم نشان می دهد رضایت شغلی مرزبانان در استان ایلام، متوسط به بالاست. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد عواملی مانند تعداد فرزندان، درجۀ نظامی، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، متوسط درآمد ماهیانه، وضعیت استخدامی، نوع منزل مسکونی، وسیلۀ ایاب و ذهاب، نوع سکونت و فاصلۀ محل سکونت تا محل خدمت بر رضایت شغلی مرزبانان، مؤثرند؛ ولی عواملی شامل سن، سابقۀ خدمت، رشتۀ تحصیلی در دبیرستان، رشتۀ تحصیلی دانشگاهی، شغل همسر، مدرک تحصیلی همسر و دانشگاه محل دریافت مدرک با رضایت شغلی رابطه‌ای ندارند؛ همچنین عواملی شامل سرپرست، همکاران، پیشرفت، پرداخت و کار با رضایت شغلی، رابطۀ مثبت، مستقیم و معنادار دارند و در این میان، میزان هم‌بستگی عامل کار با رضایت شغلی در مقایسه با دیگر عوامل، 76/0 و دارای قوی‌ترین هم‌بستگی است.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند هرچه میزان پرداخت، تعداد همکاران و پیشرفت آنان بیشتر باشد، طبیعتاً رضایت از شغل در‌میان پرسنل مرزبان افزایش می‌یابد؛ بدین ترتیب، این مطالعه از برخی جهات، کاملاً منطبق با نتایج حاصل از پژوهش‌های قبلی است. به‌طور کلی، یافته های این تحقیق در چهارچوب کلی مدل‌های مفهومی حاصل از پژوهش‌های گذشته قرار دارند؛ ولی ارتباطات قوی تر و مهم‌تر بیشتر درحوزۀ عوامل مدیریتی قرار دارد که لزوم توجه بیشتر به رضایت شغلی را مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Career satisfaction and related factors to that (Case Study: The Personnel of Ilam Province Border Policing Command Cadre)

نویسندگان [English]

  • Malek malekshahi
  • Hakim bekri zadeh
  • Heshmat allah valizadeh
  • Dagher parmasi
چکیده [English]

Introduction: Human resources is useful and effective when they have strong mentality, high happiness and fine satisfaction‌. Sue to this, the performance of this organization is originated from their career satisfaction‌. The aim of this study is to review career satisfaction and its related factors among Cadre Personnel of IlamProvince‌Border Policing Command.
The Method‌؛ This study has descriptive-survey method. Under study statistical society includes all Cadre Personnel of Ilam Province Border Policing Command (Mehran and Dehloran‌cities) 935 persons among which 215 persons were selected as statistical society. ‌Demographic and standard questionnairesof career satisfaction named Smith, Kendall and Hulin(JDI) were used for data gathering with a little modification. The rate of Cronbach’s alpha for questionnaire is 66/94 percent. Data‌was analyzed by SPSS and statistical methods of ‌Pearson correlation coefficient and non-parametric tests (Chi-two test and Pearson correlation coefficient).
From Data‌Analysis; career satisfaction of 24/3 was obtained which shows‌ that career satisfactionof Cadre Personnel of Ilam Province Border Policing Command is more than average. This study showed that factors such as the numbers of children, military degree, education level, matrimony status, the average of monthly salary, employment status, the kind of house, vehicle for commuting, kind of residence, distance with house to service location are all effective on career satisfaction of marquesses; but age, work experience, high school field, university field, spouse’ job, spouse’ diploma, university of issuing degree are all irrelevant to career satisfaction. Moreover, supervisor, colleagues, improvement, payment, happily working have a positive and direct and meaningful relation among which correlation of career with career satisfaction had the strongest correlation of 76/0.
Obtained results show that the more payment and colleagues and their improvements leads to higher career satisfaction among Cadre Personnel of Border Policing Command. Therefore this study istotally congruous with some aspects of previous studies. In general, finding‌s is compatible with general framework of conceptual models resulted from previous studies but strong‌er and more‌serious communications are mainly in managerial factors which prove the necessity of focusing more on career satisfaction‌.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career satisfaction
  • Cadre Personnel
  • Border Policing Command
  • Ilam Province