تدوین راهبرد‌های نگهداری منابع انسانی در فرماندهی مرزبانی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، به‌دنبال نگرش راهبردی مدیریت منابع انسانی در نگهداری منابع انسانی و کارکرد‌های آن در‌حوزۀ فرماندهی مرزبانی ناجا بوده و کوشیده‌ایم پس‌از ورود به موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش منابع انسانی مرزبانی، ضمن دست‌یافتن به زیر‌سیستم‌های منابع انسانی، به نوعی هماهنگی بین سیاست‌های نگهداری منابع انسانی با استرتژی‌های سازمان دست یابیم.
روش: این تحقیق، بر‌اساس هدف و نوع آن، کاربردی و از‌نظر روش، از‌نوع توصیفی و از شاخۀ پیمایش است. در این پژوهش، با بررسی دقیق فرایند ورودی نظام مدیریت منابع انسانی در فرماندهی مرزی ناجا و استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT and PEST نقاط قوّت و ضعف درونی و نیز فرصت‌ها و تهدید‌های بیرونی راشناخته و استراتژی مناسب را به‌دست داده‌ایم.
معماری منابع انسانی درعصر دانش برای کارکنان ، انتخابی بین فنا و بقا است؛ پس راهبرد های منابع انسانی در این مقوله، اهمیت فراوان دارد و همین مسئله، موجب شده است رویکردهایی نوین در‌حوزۀ جذب، نگهداری، آموزش و ارتقای سطح کیفی منابع انسانی شکل گیرد. اهمیت این موضوع در فرماندهی مرزبانی به‌مثابۀ یک نیروی تخصصی و نیز کارکرد آن در مرز‌های جمهوری اسلامی ایران، آشکارا ملموس و قابل رؤیت است؛ بنابراین، حوزۀ این تحقیق، منابع انسانی فرماندهی مرزبانی را شامل می‌شود و در آن، به‌دنبال پاسخ‌دادن به مسئلۀ تحقیق، یعنی شناسایی استراتژی فرایند نگهداری منابع انسانی در فرماندهی مرزبانی ناجا بوده‌ایم.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده از ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و داخلی (IFE) در این تحقیق، دارای پنج مرحله عملیات به شرح ذیل بوده است: در مرحلۀ نخست، عوامل خارجی و داخلی از‌جانب پاسخ‌گویان عوامل (خبرگان فرماندهی مرزبانی) شناخته ( شامل فرصت‌ها و تهدیدها، قوّت‌ها و ضعف‌ها) و فهرست شده‌اند؛ در مرحلۀ دوم، با توجه به نظر خبرگان فرماندهی مرزبانی، به هر‌یک از عوامل، ضریب داده شده و این ضریب و وزن با استفاده از روش دلفی تعیین شده است؛ در مرحلۀ سوم، در‌حوزۀ عوامل خارجی، نمره تهدید‌ها یک و دو، و نمره فرصت‌ها سه و چهار تعیین شده است (نمره یک، تهدید بسیار اساسی؛ نمره دو، تهدید اساسی؛ نمره سه، فرصت مناسب؛ نمره چهار، فرصت بسیار مناسب) و در‌حیطۀ عوامل داخلی، نمرۀ یک، بیانگر ضعف اساسی و نمره دو ضعف کم ،نمره سه بیانگر نقطه قوت ونمره چهار نشان‌دهندۀ قوّت بالا است؛ در مرحلۀ چهارم، برای تعیین نمره نهایی هر عامل ،ضریب هر عامل را در نمره آن ضرب شد ؛ در مرحلۀ پنجم، مجموعۀ نمره‌ها بررسی و در‌نهایت، نمرۀ نهایی مشخص شده است.
نتیجه‌گیری: در‌نتیجۀ پیشنهاد استراتژی‌های مناسب بر‌اساس استراتژی‌های استخراج‌شدۀ متناسب با کارکردهای (زیر‌سیستم‌ کارکردهای فرایند کاربرد و نگهداری (آموزش و توسعۀ منابع انسانی، نظام جبران خدمات، ارزش‌یابی، مدیریت عملکرد کارکنان و مدیریت فشارهای ناشی از شغل، روابط کارکنان و تیم‌های کاری) تفکیک شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting Strategies of Keeping Human Resources in Border Police

نویسنده [English]

  • Mohammad pour asadi
چکیده [English]

Foundation‌ and Goal: Current Study sets a strategic attitude of managing human resources in keeping human resources and their functions regarding Border Police Command; it deals with strategic management of human resources regarding human resources in Border Police Command to reach sub-systems of human resources to obtain a kind of cooperation between policies for keeping human resources and organizational strategies.
Method: Current study is goal-oriented and has an applied nature and descriptive and survey method. It reviews the entering process of human resources into Border Police Command; it uses SWOT and PEST to analyze its internal strengths and weaknesses and current external threatens; it finally proposes an appropriate strategy.
In era of knowledge and knowledge workers and based on the architecture of Human Resources, selection of death and life is an inevitable issue; therefore, the strategy of human resources has a significant role in this regard and its increasing importance leads to new approaches in abstracting, keeping, educating and improving qualitative level of human resources. The significance of this issue in Border Police Command, an expert unit within borders of Islamic Republic of Iran, is totally visible and tangible. Therefore, this study deals with human resources in Border Police Command; and scholar wants to answer this study question which is identifying the strategy of keeping human resources in Border Police Command ”.
Findings: Results from evaluation of external (EFE) and Internal factors (IFE) has five operational steps as follows: 1- External and Internal factors have been identified and listed by answerers of factors (experts of Border Policing Command including chances and threats, weaknesses and strengths); 2- all factors have been given a coefficient based on comments of experts of Border Policing Command (including coefficient of weight with Delphi method); 3- The rate of threats is 1 and 2 and chances 3 and 4 in External factors (Rate 1 Threat on Base, Rate 2 Basic Threat); Rate 1 in Internal factors shows a basic weakness or strength and 4 shows a high weakness or strength. 4- The coefficient of every factor is obtained in multiplication rate of final score. 5- The series of scores were reviewed and final score was determined.
Conclusion: Therefore, proposing appropriate strategies based on extracted strategies are separated based on functions (sub-systems of functions of process of application and keeping, education and development of human resources, the system of compensating services, evaluation, management of
personnel performance and management of job pressures, personnel interactions and working teams).