بررسی رکن مادی تجاوز به مرزهای بین‌المللی در اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مسئلۀ تجاوز به مرزها همواره به‌عنوان تاریخی‌ترین تهدید علیه نظم بین‌الملل، مطرح بوده و این اقدام، حاکی از رفتار خشونت‌آمیز یک دولت برخوردار از حاکمیت با دولت دیگر یا توسل آن دولت به زور است؛ البته از آنجا که تجاوز ارضی، حقوق دولت‌های برخوردار از حاکمیت را در‌معرض خطر قرار می‌دهد و هدف کارکردی حفظ استقلال قانونی متعلق به اعضای جامعۀ بین‌الملل را بر‌نمی‌آورد، معمولاً تهدیدی برای نظم بین‌الملل به‌شمار می‌رود؛ لذا اعضای جامعۀ بین‌الملل تصمیم گرفته‌اند با این اقدام مقابله کنند.
روش پژوهش: این تحقیق با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای، و به‌شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: یکی از اصول دیرین حقوق بین‌الملل، برابری حاکمیت دولت‌هاست. مطابق این اصل، دولت‌ها باید قواعد خود را در محدودۀ مرزهای بین‌المللی‌شان اعمال کنند. به‌لحاظ تاریخی، سرپیچی از این اصل و مداخله در حاکمیت دیگر دولت‌ها معمولاً با توسل به ابزار نظامی صورت می‌گرفت؛ لذا در‌پی وقوع دو جنگ جهانی در نیمۀ اول قرن بیستم، دولت‌ها در‌صدد ممنوع‌کردن آن برآمدند. سرانجام، در قطعنامۀ 3314 کمیسیون حقوق بین‌الملل، عمل تجاوزکارانه، جنایتی بین‌المللی قلمداد شد. تعریف کمیسیون در اولین بازنگری بر اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری در سال 2010، به‌عنوان مادۀ هشت مکرر به اساسنامه الحاق شد و بدین سان، به‌منظور حفظ صلح بین‌المللی، صلح داخلی کشورها و احترام‌گزاردن به حقوق بشر، عمل تجاوزکارانه (جنگ) که با عبور از مرزهای بین‌المللی صورت می‌گیرد، جرم انگاشته شد. عنصر مادی این مداخله، استفاده از نیروی مسلح از‌سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر و یا به هر گونۀ دیگر است که با منشور ملل متحد، سازگاری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing material column of invading international borders in bylaw of International Criminal Court.

نویسندگان [English]

  • Abolfath khaleghi
  • Mehrdad salami
چکیده [English]

Foundation and Goal: Invading borders is the most historical threat against International Order. This action shows a violent behavior or resort to pressure of one state owning a sovereignty power against a weak state. However, since ground invasion threatens the rights of states having sovereignty and the applied goal is to preserve the legal independence of members of International society, this action is considered as a threat to International Order. Therefore, the members of International society decided to handle and combat against this action.
Method Research: Current study uses library documents and sources and descriptive-analytic method.
Findings and results: One of the ancient principles of International Law is the equality of sovereignty of states. Based on this principle, states must apply their own principles regarding their own international borders. Historically, invading this principle and intervention in sovereignty of other states will ve done resorting to military tools. Therefore, due to the occurrence of two world wars in first half of 20th century, different states prevented it. Finally, in Resolution 3314 of International Right, invading acts are regarded an International Crime. The definition of Commission is inserted to the bylaw in the first revision of International Criminal Court (2010) as a repetitious Article 8. Therefore, to preserve International Peace and Internal peace of different countries and to respect human right, invading acts (war), which is occurred by passing international borders, is considered as crime. Secular element of this intervention is military forces of a state combating against sovereignty of another state, land entirety or political independence of another state and or every other kind which is incompatible with Charter of United Nations Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land invading
  • border invasion
  • invading act
  • sovereignty
  • International Criminal Court