بررسی رابطه اشتغال زایی و توسعه اقتصادی مناطق مرزی با امنیت عمومی استان کردستان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بدون شک می‌توان اذعان نمود که عنصر امنیت قادر است زمینه شکوفایی استعدادها و تکامل یک جامعه را فراهم نماید و اگر امنیت بویژه در مناطق مرزی محقق نشود خلاقیت ها فعلیت پیدا نخواهد کرد. یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت مرزی اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی این مناطق می‌باشد که با وجود این دو مؤلفه می‌توان گفت امنیت در این مناطق ارتقاء پیدا کرده است. لذا تحقیق پیش رو با هدف بررسی نقش اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی در مناطق مرزی با امنیت عمومی استان کردستان انجام گرفته است و در واقع محقق در پی پاسخ به این مسئله است که اگر مشکل بیکاری و توسعه نیافتگی اقتصادی در مناطق مرزی حل و فصل شود چه تأثیری بر امنیت خواهد گذاشت و رابطه میان این دو متغیر چگونه است؟
روش: محقق سعی نموده است از روش توصیفی و تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و یافته‌های میدانی و با تجزیه و تحلیل آماری داده‌های بدست آمده به اهداف تحقیق نزدیکتر شود. و با بهره گیری از نرم افزار spss و متغیرهای موجود در تعداد 171 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده نماید. محقق در تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده نموده است.
نتایج و یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که بین اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی برای مرزنشینان و امنیت عمومی استان کردستان رابطه وجود دارد و از میان متغیرهای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، شاخص جذب و اشتغال بومیان محلی و رونق اقتصادی منطقه بیشترین تأثیر و سرمایه گذاری افراد غیر بومی و توازن بین عرضه و تقاضای کالا نسبت به سایر متغیرها کمترین تأثیر را در امنیت عمومی استان داشته است.

عنوان مقاله [English]

Reviewing the relation of‌job creating and economic development of borderline areas with Public Security of Kurdestan Province

نویسندگان [English]

  • Jafar Hosein pour
  • Reza Abdorrahmani
  • Hasan jalili
چکیده [English]

Foundation and Goal: Certainly‌one can claim that the factor of Security can provide necessary bases for prosperity of talents and social perfection; therefore insecurity in borderline areas prevents talents from getting actual. Two of the most significant component‌s of borderline security are economic development and job‌creating by means of which we‌can claim‌security improves in these areas. Therefore, this study reviews the role of job‌creating and economic development in borderline areas with public security and in fact, scholar tries to answer this issue that if problems of unemployment and economic non-development are solved what effects would be on security and the relation of these two variables?
Method: Scholar used descriptive and analytic method along with library source‌s and field result‌s; he tried also to reach research goals by analysis of statistical data‌. He used SPSS and current variables in 171 questionnaires for analyzing data‌. He used descriptive and inferential methods in analyzing data‌.
Results and finding‌s: Findings show that‌there is a due relation between job-creating and economic development of borderline areas with Public Security of Kurdestan Province and among variables of job‌creating and economic development, the index of attraction and employment of local people and economic development have been most effective and investment of non local people and balance between supply and demand have been least effective in Public Security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1-Employment 2-economic development 3- Borderline areas 4- Security 5- Public Security