مقایسه ویژگی‌های جمعیتی مناطق مرزی و غیرمرزی و تبعات امنیتی آن

نویسندگان

چکیده

این مقاله به مقایسه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مناطق مرزی با مناطق غیرمرزی می‌پردازد. شاخص‌های جمعیت‌شناسی چون رشد و تراکم جمعیت، الگوهای مهاجرتی، ترکیب جمعیتی مناطق مرزی طی دورۀ 1390- 1365 مورد تحلیل جمعیت‌شناختی قرار گرفته و به‌منظور شناسایی مسائل و چالش‌های امنیتی ناشی از این تغییرات جمعیتی با مناطق غیرمرزی مقایسه شده است. روش تحقیق تحلیل ثانویه داده‌های سرشماری‌ است و از اطلاعات و داده‌های سرشماری کشور طی دورۀ 1390- 1365 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ به‌طور کلی جمعیت در محیط ملی ایران، پیرامون گریز (مرزگریز) و تمرکزگراست، این همان مسأله‌ای است که از نظر جمعیت‌شناسی سیاسی زمینه‌ساز مسائل و چالش‌های امنیتی در بلندمدت می‌شود. پیرامون‏گریزی جمعیت در ایران موجب شده است که تراکم نسبی جمعیتی در برخی از مناطق مرزی به‏شدت کاهش یابد و این مناطق با مسأله کم‏جمعیتی مواجه شوند. کمی جمعیت در مناطق مرزی نه‏تنها امنیت مرزها را کاهش می‌دهد، بلکه قدرت بازدارندگی نظامی در برخی از مرزهای کشور را به‌شدت کاهش خواهد داد. از سویی، مرکزگرایی جمعیتی در ایران باعث شده کارائی کنترل جرائم و ناهنجاری‌های شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها کاهش یابد، هم چنین بیش‌تراکمی جمعیت در شهرها میزان خطر و شدت آسیب‌پذیری جمعیتی در مقابل تهاجمات هوایی احتمالی خارجی را زیاد می‌نماید. با امعان نظر در یافته های تحقیق، برای ارتقاء امنیت ملی و مرزی به‌طور مشخص پیشنهاد می شود؛ سیاست‌های بازتوزیع جمعیت به‌منظور بهینه‌سازی تراکم و ترکیب جمعیت در مناطق مرزی صورت گیرد، این سیاست‌ها مستلزم سیاست‌های پیش ران از جمله سیاست تمرکززدایی صنعتی، آموزشی و شغلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between population features in border areas and non-border and its own security consequences

نویسندگان [English]

  • Mahmod mashfegh
  • Ghorban hoseini
  • Saeed khani
  • Alireza ghahremani
چکیده [English]

This article study demographics features between border areas and non-border. Demographic index such as enlargement and population density, immigration patterns, between 1365-1390 years populations combinations of border regions has taken under demographic analyze. In order to identify the problems and security challenges because of this population changes is compared to non-border areas. Methods: Research style is based on analyzing secondary data and it is used of country census data between 1365-1390 years. .Data: Results are expressing that in general population of Iran national environment, are centrifugal and centralization, this issue base on political demography in long term creates security challenges. Population centrifugal in Iran has caused deduction of population in some of the border area and these areas are facing low population. Having less population in border area not only will decrease border security but also will decrease military deterrence in some of the border of country. Meanwhile centralization of the population has caused decrease in crime control performance and city anomalies especially in macro cities. Also more population density in cities will increase danger level and people vulnerability against possible foreign air strikes.
Conclusion:This article specifically is suggesting for national and border security promotion, redistribution of population should happen in order to density optimization, these policies require leading diplomacy such as industrial, educational and careers decentralization policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demography evolutions
  • border and non-border areas
  • stable security
  • over population
  • Sparsely Populated