عوامل جغرافیائی مؤثر بر قاچاق موادمخدر از مرز استان هرمزگان

نویسندگان

چکیده

خصوصیات محیطی و ویژگی‌های مکانی از عوامل مؤثر بر ارتکاب انواع گوناگون جرایم محسوب می‌شود؛ به شکلی که فرصت‌های ارتکاب جرم را برای مجرمان تسهیل یا با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند. برابر مصوبات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی مسئول برخورد با هرگونه اعمال مجرمانه‌ای است که در جامعه به وقوع می‌پیوندد؛ این مسئله خود لزوم توجه به ویژگی‌های جغرافیائی را به عنوان متغیری تأثیرگذار در بروز و یا جلوگیری از وقوع جرم ضروری می‌سازد. روند افزایشی کشفیات 55 درصدی مواد مخدر در استان هرمزگان از سال 1390 به بعد، حکایت از تشدید قاچاق مواد مخدر به‌ویژه در مبادی ورودی استان از جمله مرزهای گسترده آبی بین‌المللی و استان‌های هم‌جوار دارد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل جغرافیائی مؤثر بر افزایش قاچاق مواد مخدر و علل تغییر مسیر ترانزیت از شرق کشور به سمت این استان می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از روش پس‌رویداد علی، ابتدا 50 مورد از پرونده‌های کشف مواد مخدر در سطح استان بررسی و با برخی از متهمان آن مصاحبه شده است. در ادامه با استفاده از روش‌های پیمایشی، پرسشنامه‌ای حاوی 21 سؤال پنج‌گزینه‌ای در طیف لیکرت تهیه و در میان جامعه آماری این تحقیق به تعداد 100 نفر از خبرگان و دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در بخش‌های مختلف استانداری، نیروی انتظامی و صاحب‌نظران دانشگاهی توزیع شده است. پاسخ‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تی ارزیابی و با نرم‌افزار اس.پی. اس. اس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که قابلیت‌های طبیعی و جغرافیائی استان از جمله وجود مرز طولانی از یک طرف و اقدامات پیشگیری وضعی در مرزهای شرقی کشور از سوی دیگر، مهم‌ترین عامل مؤثر بر تغییر مسیر انتقال مواد مخدر به سمت استان هرمزگان می‌باشد. علاوه‌ بر این، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و قابل توجه ترانزیتی کالا و خلأهای امنیتی و انتظامی در مسیر شبکه‌های مواصلاتی جذابیت استان را برای این منظور افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical factors which are effective on drug smugglings through Hormozgan border

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasan jafarian
  • Ali ehtashami
  • Gholamreza hasan vand
چکیده [English]

Environmental features and geographical specification are counted as effective factors on different kind of crimes in which the crimes committed by criminals would face difficulties or facilitate it for them. On the other hand law enforcement agencies based on assigned missions are responsible to face every criminal activity that happens in the society and because of this issue they need special attention to geographical specification in the related areas.
The increase of %55 drug discoveries from 1390 and later on in Hormozgan are suggesting that drug smuggling especially at entry points including international water boundary and neighboring province. The purpose of this study is identifying geographical effective factors on escalation drug smuggling and reasons for changing transit routes from east of the country towards this province .By this research and with the help of ALI after event, first of all 50 case of drug recoveries was analyzed and then some of defendants were interviewed. Later on, using the survey research, a questionnaire contains 21 questions (5 choice answering methods) was prepared in the form of Likert scale and was distributed among 100 people of experts and those who are involving in drug fighting in different parts of local government, Law Enforcement agencies and college experts. Collected answers were analyzed based on T test and SPSS software .Data suggest that province natural and geographical specifications, including long border from one side and ordinal prevention activities in eastern border from other hand are the most important factor on changing the drug smuggling route towards the Hormozgan province. In addition having suitable base for merchandise transit and lack of security in the transportation network has increased province attraction for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drugs
  • smuggling
  • Geography
  • Hormozgan province