شیوه‌های جلب مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از جرم و افزایش امنیت مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان)

نویسندگان

چکیده

تأمین امنیت مرزها به دلیل کارکرد خاصی که در وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ... جوامع دارند، از وظایف ذاتی هر حکومت است. برای نیل به این هدف، رویکردهای مختلفی برای متولیان و تأمین کنندگان امنیت (به ویژه فرماندهی مرزبانی) وجود دارد؛ یکی از رویکردها، توجه به نقش مردم و کارکرد آن‌ها در تأمین امنیت است. در واقع هدف این پژوهش، تبیین شیوه‌های جلب مشارکت مرزنشینان در پیشگیری از جرم و افزایش امنیت مناطق مرزی و بررسی میزان تأثیر هر یک از این روش‌هاست. روش به‌کار رفته در این پژوهش، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام پیمایشی است. نگارندگان با بهره‌گیری از منابع موجود و تجربیات مکتوب در کتاب‌خانه‌ها، و نیز با استفاده از دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات مرزنشینان که در قالب پرسشنامه ارائه گردیده، به تجزیه و تحلیل پرداخته‌اند؛ جامعة آماری پژوهش، مرزنشینانی هستند که در استان کردستان سکونت دارند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه و منظور شده است. یافته‌های تحقیق مبین آن است که؛ نهادهای متولی امنیت در مناطق مرزی و به ویژه کارکنان فرماندهی مرزبانی، برای پیشگیری از جرم و ارتقای سطح امنیت در مناطق مرزی، بهتر است از مشارکت مرزنشینان در این زمینه بهره جویند. براساس یافته‌های این پژوهش، بهترین شیوه‌ها برای جلب مشارکت مرزنشینان عبارتند از: توجه به اعتقادات مرزنشینان؛ انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی؛ مشارکت دادن مرزنشینان در تصمیم‌گیری‌ها؛ عملکرد مناسب متولیان و مسئولان تأمین‌کننده امنیت. در صورتی که این چهار محور اصلی، ملاک عمل متولیان امنیت در مناطق مرزی قرار گیرد، قطعاً منجر به پیشگیری از جرم و افزایش امنیت مناطق مرزی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to attract border residents to participate in crime prevention and enhancement of the border security. (Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Reza talaee
  • Roghayeh kasaee azani
چکیده [English]

Theme and goal: crime phenomenon is one of the social problems and dilemma of all societies and how to face this problem, requires spending large sum of money, therefore crime prevention has so many benefits; it can be used as one of the micro strategies by authorities. Providing border security because of special function which they have in militaries, social, economic and cultural situation is every government basic responsibilities. To reach this goal, there are several different approaches for border securities and other security providers (especially borders agents): one of these approaches would be paying attention to people role for providing security. In fact, the purpose of this survey, is expressing how to get border residents to participate in crime prevention, raising security of border areas and studying the efficiency level of each methods.
Methods: according to the goal, technics used in this research are practical and based on the Research Survey, Writers by using of the existing sources and written experience in libraries and also with the help of border settler’s views which presented in the form of questionnaire, has analyzed the subject.
Statistical Society and Sample Volume: Statistical society of this research is border settlers who are living in Kurdistan province. Sample volume using Cochran formula has included 384 individuals. Results and data: Survey data indicates that security authorities in border areas and specially borders police, is better to get help from residents involvement for crime prevention and security level promotion in border areas .Based on this study data, the best way to attract border people to get involved is: paying attention to border residents believes, preforming social and cultural activities; involving them in decision making; suitable actions of responsible authorities to provide security. If these four main elements is considered and performed by security providers, it can lead to prevent the crime and enhancement of security in border areas, definitely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Involvement
  • Border
  • border control
  • prevention
  • Crime
  • Security