رابطه تعهد سازمانی با بهره وری در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر هستند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای به حجم 280 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسش نامه می باشد. برای سنجش میزان بهره‌وری کارکنان از پرسشنامه ا‌ی که بر اساس مدل بهره‌وری گلداسمیت و هرسی با 32 سئوال توسط محققان طراحی شد استفاده گردیده است. برای سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان نیز از پرسشنامهء تعهد سازمانی آلن و می یر استفاده شد که دارای 12 سؤال است و سه بعد اساسی تعهد یعنی تعهد عاطفی، عقلانی و تکلیفی را مورد سنجش قرار می‌دهد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده و نتایج بیان-گر پایایی و روایی مطلوب ابزار بود. برای تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره خطی و فریدمن) استفاده شد. نتایج بیان گر آن اند که:
 تعهد سازمانی و ابعاد آن دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح 01/0 با بهره وری در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر هستند.
 تعهد سازمانی و ابعاد آن دارای اثر مثبت و معنادار در سطح 01/0 بر بهره وری کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر هستند.
 وضعیت ابعاد تعهد سازمانی در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر در سطح 01/0 معنادار و متفاوت هستند.
 سن و سابقه خدمت دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح 01/0 با بهره وری در کارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational commitment relations with productivity of Bushehr navy staff

نویسندگان [English]

  • jamal abdolmaleki
  • azam ahanin jan
  • Saber abdolmaleki
  • Morteza amani
چکیده [English]

The purpose of this study is analyzing organizational commitment relationship regarding to productivity. Survey society are including total of Bushehr’s navy staff, whom from this society we used accidental sampling methods, 280 individuals were chosen. Survey methods are quantities, descriptive and its type is conjunctions study .Survey methods is questionnaire. Therefore for staff level productivity evaluation 32 question of questionnaire had been prepared which they were designed based on Goldsmith and Heresy for evaluating staff commitment organizational was used Allen and Myer organizational commitment questionnaire which has 12 questions and evaluate 3 basic angels meaning emotional, intellectual, assignment commitment. For determining tools stability and validity Cronbach's alpha and confirmation factor analysis technics have been used and result proved this point. For data analyzing descriptive technics (center and dispersion index) and presumption (Pierson’s conjunctions factor test, Freedman and linear variable regression) by using of SPSS software has been used .Results are indicating:
1-Organizational commitment contains positive and meaningful relations in the level of 0/01 with Bushehr navy staff productivity.
2-organiziational dedication contains positive and meaningful effect in the level of 0/01 with Bushehr navy personnel Productivity.
3- Institution devotion in Bushehr navy employees in the level of 0/01 is different and meaningful.
4- Age and the years of services in Bushehr navy staff in the level of 0/01 carrying positive and meaningful relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • sentimental devotion
  • intellectual responsibilities
  • assignment duty
  • Productivity
  • Bushehr’s navy employee