تحلیلی بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق مرزی (مورد مطالعه: استان گلستان)

نویسنده

چکیده

امروزه صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی گسترده‌ای است، افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، ارتقای سطح زندگی مردم و بهبود زیرساخت‌ها از مهم‌ترین تأثیرات مثبت اقتصادی گردشگری به شمار می روند. مناطق مرزی استان گلستان با برخورداری ازچشم اندازهای طبیعی،آثار تاریخی و جاذبه های فرهنگی در زمینه جذب گردشگر از قابلیت های زیادی برخوردار می باشند. گردشگری با تنوع بخشی به اقتصاد محلی، ایجاد منابع درآمدی جدید، توسعه صنایع دستی و بازارهای محلی می تواند موجبات توسعه اقتصادی مناطق مرزی را به دنبال داشته باشد. تحقیق حاضر در نظر دارد نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق مرزی را بررسی و تحلیل نماید. تحقیق از نظر هدف کاربردی است؛ از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی به شمار می رود که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق اساتید دانشگاه ها، کارشناسان سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه گردشگری، گردشگران و مدیران محلی بوده اند. حجم نمونه 274 نفر، روش نمونه گیری هدف مند و ابزارسنجش، پرسشنامه توأم با مصاحبه بوده و برای تعیین روایی ابزار از روش اعتبار محتوایی و برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس و برای اثبات فرضیات ازآزمون کای اسکوئر و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ گردشگری در ایجاد
فرصت های شغلی جدید، توسعه صنایع دستی، افزایش درآمد ساکنین، بهبود کیفیت زندگی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه بازارهای محلی در مناطق مرزی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical on tourism role in economic growth of border areas (case study: Golestan province)

چکیده [English]

Background and goal: Nowadays tourism industry has wide economic effects, for example: occupation increment, deduction of unemployment, increasing people life level, improving infrastructure are the most important positive economic effects of tourism. Golestan border areas by having natural landscapes, historic memorials, cultural attractions in the field of tourism attraction has so many abilities. Therefore tourism regarding diversifications to local economy creating new income resource, crafts expansion and local market can follow causes for economic progress in border areas.
Methods: This survey due to the goal type is practical; and base on nature is descriptive-analytical. Statistical society which has used in this research are college professors, governmental and private institution experts whom are active in tourism, tourist and local managers .Sample volume estimated based on Cochran sampling formula was 274 person. Choosing the sample was based on targeted sampling methods and evaluation tools was questionnaire accompany with an interview and for validity and evaluation of the test has been used of cronbach’s alphay factor .For data analyzing has used of spss software and for proving assumptions has been used of chi-square and one sample t test.
Finding and conclusion: The result of this survey shows that tourism has positive effect regarding creation new careers opportunities, crafts expansion , raising residence income, life quality enhancement, decreasing in unemployment rate and spreading local market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • tourism attraction
  • economic growth
  • border areas
  • Golestan province