بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار)

نویسندگان

چکیده

رابطه گردشگری و امنیت را می توان رابطه ای دوسویه در نظر گرفت؛ از یک سو امنیت به توسعهء گردشگری کمک نموده و از سوی دیگر، حضور گردشگران در هر منطقه، افزایش امنیت در آن منطقه را به ارمغان می آورد. هم چنین افزایش شمار گردشگران، موجب رونق گرفتن کسب و کار و افزایش درآمد شرکت ها و مؤسساتی می شود که در این عرصه فعالیت
می کنند. هدف پژوهش حاضر، شناخت میزان احساس امنیت و تعاملات مرزنشینان با گردشگران است. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی گردشگرانی است که در سال 1393 با انگیزه ها و مقاصد مختلف (تفریحی، علمی، ورزشی، زیارتی و ...) وارد شهر مرزی چابهار شده اند؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 209 نفر تعیین شده و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد؛ در مجموع میزان احساس امنیت گردشگران متوسط رو به بالاست، همچنین نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد؛ میزان احساس امنیت از سفر به این مناطق در بین سنین مختلف متفاوت است؛ در حالی که این میزان در بین زنان و مردان تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ بین احساس امنیت و گردشگری رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی ضریب رگرسیون احساس امنیت، حاکی از آن است که به ازای یک واحد افزایش در احساس امنیت، 579/0 واحد در تمایل به سفر مجدد گردشگران به نواحی مرزی افزایش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying security role in tourism expansion in border zone (case study: border city of chabahar)

نویسندگان [English]

  • alireza heydarnejad
  • Ghasem ghanbari
  • Ali akbar majdi
چکیده [English]

Security and tourism are parameters of an equations which they have direct impact on each other. In fact one of the tourism expansion factors is security, tourism development in an area and tourist traffic in one destination will cause improving security. Increasing tourist number will cause business growth and increasing in corporation’s income that have activities in this field. The reason of the present research is recognition of security level and border settler’s interactions with each other. This article according to the goal is practical and is descriptive-analytical which has done base on the survey. Statistical society of this research is including all of the tourist that entered into chabahar for different purposes (recreation, scientific, athletic, pilgrimage and …),sample volume has determined based on Cochran formula 209 individuals, sampling methods had been accidentally .For data collecting questionnaire style was used. In general, statistical analyzing indicates, tourist’s security level is upward .Also the result of KHI2 shows security level regarding taking trip to Iran is different while there is not meaningful difference between men and women .Results points out that there is straight relationship between tourism and security. In other words regression factor of security, suggests that against increasing of one unit of security (feeling), there is 0.0579 unit increments on repeating trip of tourists into border zones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security feeling
  • Tourism
  • Tourism development
  • border city of chabahar