نقش پهپادها در ایجاد امنیت و اشراف اطلاعاتی مناطق مرزی کشور

نویسنده

چکیده

مناطق مرزی کشور به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، سیاسی و امنیتی از شرایط حساس و ویژه ای برخوردار می باشد، جهت ایجاد امنیت در این مناطق، علاوه بر بکارگیری منابع انسانی و انجام اقدامات سنتی در پایش و حراست از مرزها، مطلوب است از تجهیزات پیشرفته و نرم افزاری نیز بهره برد. بدون شک استفاده از ابزارهای نوین مانند پهپادها نقش به سزایی در شناسایی نقاط وقوع جرم، رصد تحرکات دشمن و گروه های معاند و ضد انقلاب در نواحی مرزی دارد؛ لذا این پژوهش به دنبال بررسی نقش پهپادها در ایجاد امنیت مناطق مرزی کشور می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات، علاوه بر پرسشنامه و مصاحبه از روش کتابخانه ای یا اسنادی نیز استفاده گردیده است. اطلاعات پیمایشی مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه 30 سئوالی محقق ساخته با روایی و پایایی مناسب جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه، به صورت هدف‌مند از میان کارشناسان و صاحب نظران فرماندهی مرزبانی ناجا، کارکنان و کارشناسان هوا ناجا و اساتید رشته های مرتبط مانند جغرافیا و هوا فضا به تعداد 87 نفر انتخاب گردیدند. در تحقیق حاضر. اعتبار ابزار به وسیله‌ی آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 86/0 و جهت اطمینان از روایی از نظرات اساتید، محققان و خبرگان استفاده شده است. داده‌های حاضر به وسیله‌ی آزمون‌های آماری موسوم به T تک نمونه ای در بسته‌ی نرم افزاری اس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه‌ها بیان‌گر آن است که بکارگیری داده های تصویری و پایش اطلاعاتی فناوری پهپاد، نقش موثری در ایجاد اشرافیت اطلاعاتی و امنیت مناطق مرزی داشته به طوری‌که نقاط جرم و حضور نیروهای دشمن و عناصر ضد انقلاب را نشان می دهد، اگر این ابزار فنی، به طور مستمر و همزمان اطلاعات را ارسال نماید نقش چشمگیری در پشتیبانی از یگان های عملیات مرزبانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of UAVs in Security Making and Information Dominance of Country Border Areas

نویسنده [English]

  • Mohammad asadifard
چکیده [English]

Border areas of the country in terms of special geographic, political and security location has specific situation. To establish security in these areas, in addition to the use of human force and carrying out traditional actions in monitoring and protection of the borders, it is desirable to use advanced equipment and software. No doubt the use of new tools such as UAVs plays an important role in the detection of crime points, observing enemy movements and opposition and counter-revolution groups in the border areas, so this study tries to investigate the role of UAVs in securing the country's border regions. This research is applied; its nature is of the survey. To collect data, in addition to the questionnaires and interviews, are used library or document methods. Required survey information developed by the questionnaire having 30 questions and was collected by the adequate reliability and validity. The studied populations were selected among experts and scholars of the border guard command of Naja, staff and experts and air scholars and professors whose related fields are as geography and air-space (87 people). In the current study, validity tools was calculated by Cronbach's alpha and it’s 86/0; to ensure the validity have been used the opinions of professors, researchers and experts. Available data has been analyzed by statistical tests called T single instance in the software packages of SPSS. The results of the hypotheses test represent that using pictorial data and information controlling of UAV technology have an important role in making information dominance and security of border areas so that shows crime spots and the presence of enemy forces and counter-revolutionary elements; if the technical means send data continuously and simultaneously, will have a significant role in the support of border guard operation units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new technology
  • UAVs
  • border security
  • information dominance
  • border areas