شناسایی، اولویت بندی و تأثیر شاخص های فناوری های نوین اطلاعاتی بر چابکی سازمانی در فرماندهی مرزبانی ناجا

نویسندگان

چکیده

چابکی سازمانی مفهومی جدید است که مطلوب‌ترین حالت سازمانی را با توجه به تحولات موجود در ‌بر دارد. سازمان‌های چابک، نیازمند سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته و انعطاف‌پذیری هستند که هم جریان روان و مطمئن اطلاعات را با توجه به مشکلات تضمین کند و هم قابلیت انطباق با شرایط متغیر را داشته باشد. با توجه به اهمیت چابکی سازمانی برای سازمان‌های انتظامی و نظامی این پژوهش به بررسی شناخت تأثیر فناوری نوین اطلاعاتی بر چابکی سازمانی در فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی ج.ا.ایران پرداخته است. پژوهش به لحاظ هدف «کاربردی» و روش انجام، پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا و کلیه فرماندهان مرزبانی و معاونین استان ها و هنگ های مرزی در سال 1393 تشکیل می دهند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 213 نفر در نظر گرفته شد، روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است؛ برای بررسی روایی پرسش نامه‌ها از روش محتوایی (صوری) و برای تعیین پایایی از روش آزمون مجدد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در بخش یافته‌ها، اولویت بندی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمان نشان داد، از نظر افراد مورد مصاحبه، سیستم های جامع در چابکی سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اینترانت و اینترنت، درگاه های بیسیم و پایگاه داده ها در رتبه های بعدی قرار داشته اند. همچنین شاخص های فناوری های نوین اطلاعاتی اعم از درگاه های بیسیم، سیستم های جامع، پایگاه داده ها و اینترانت و اینترنت همگی در سطح مطلوبی قرار داشته اند همچنین آزمون فرضیات تحقیق نشان داد، بین شاخص های فناوری های نوین اطلاعاتی و چابکی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, Prioritizing and Effects of New Information Technologies Indices on Organizational Vivacity in Naja Border Guard Command

نویسندگان [English]

  • ali bazra
  • Reza kazemi
چکیده [English]

Organizational vivacity is a new concept which includes the most desirable organizational mode with respect to existing changes. Agile organizations require advanced flexible information and communication systems that guarantee secure flow of information with regard to the problems and have adaptability to changing conditions. Due to the importance of organizational vivacity for law enforcement and military organizations, the research provide to recognize the impact of information technology on organizational vivacity in border guard command of the Islamic Republic of Iran's disciplinary force. Research purpose is of applied and based on survey method. The study population includes all commanders and senior managers of border guards headquarter in 1393 that sample and all the commanders of Naja, and deputies of provincial and territorial regiments that the sample size is 213 by using cokeran formula, random stratified sampling and tools used in this study was a questionnaire to check the validity of the questionnaires of content (formal) method and to determine the test-retest reliability and Cronbach's alpha coefficient. The findings represent prioritizing of factors affecting the agility of the organization, in the people interviewed idea, comprehensive systems in organizational agility are so important and intranet, wireless portals and databases are in the following ranking. The indices of new information technologies including wireless portals, integrated systems, databases and internet all have the desirable condition; hypothesis testing also showed that there is significant positive relationship between the indices of new information technologies and agility of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Information Technology
  • comprehensive systems
  • Internet
  • communication portals