نقش بازارچه‌های مرزی در همگرایی ملی (مطالعه‌موردی: بازارچه مرزی سیران‌بند بانه)

نویسندگان

چکیده

با مقایسه اجمالی نواحی مرزی و مرکزی کشور، می‌توان به شاخص‌های عمده‌ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب‌های صنعتی ـ اقتصادی و توسعه‌نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دست یافت. علاوه بر این، ناکارآمدی نظام توزیع موجب ایجاد تبعیض بین نواحی مرکز و پیرامون (مرزی) شده است. این امر نارضایتی ساکنین نواحی مرزی را به دنبال داشته و منجر به ایجاد گونه های مختلف ناحیه گرایی از جمله ناحیه گرایی سیاسی شده است؛ در امتداد ناحیه گرایی سیاسی، مسائلی مانند توسعه ناموزون، پایین بودن میزان درامد مردم، فقر اقتصادی و ... باعث ناحیه گرایی اقتصادی شده است. بنابراین کشورها برای بهبود وضع معیشتی مردم وکاهش فقر اقتصادی در نواحی مرزی اقدام به طرح های توسعه‌ای- اقتصادی می نمایند از جمله این طرح‌ها می‌توان به ایجاد و راه اندازی بازارچه های مرزی در نقاط مرزی اشاره نمود. با توجه به این مباحث بیان شده، این تحقیق در پی آن بود که دریابد، بازارچه های مرزی در همگرایی ملی چه نقشی دارند؟ در تعقیب این هدف، تحقیق پیش رو، سعی نموده به صورت علمی و روش‌مند، نقش بازارچه مرزی سیران‌بند بانه را بر تعمیق همگرایی ملی ساکنان این شهرستان مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی، روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن در فرآیند تحقیق تأیید شده است. جامعه آماری نیز مردم فعال شهرستان بانه (بالای 15 سال) به تعداد 96000 نفر بودند که از این تعداد، 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها، از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد؛ بازارچه مرزی سیران‌بند بانه با کارکردهای اقتصادی- اجتماعی خود منجر به خروج منطقه از انزوای جغرافیایی، گسترش زیرساخت‌های منطقه و... شده که این امر در همگرایی ملی نقش مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Border Markets in National Convergence (case study: Siran Band border market of Baneh)

نویسندگان [English]

  • sajjad azizi
  • ataallah abdi
  • morad kaviani rad
چکیده [English]

By brief comparing border areas and center of the country, can achieve to a major indices such as the geographical isolation of border areas, being away from industrial-economic centers and underdevelopment in various aspects of social, economic and cultural dimensions. Moreover, inefficiency of distribution system makes discrimination between the center and border areas. This will lead to dissatisfaction of the residents of border areas and lead to various forms of regionalism as political regionalism; along political regionalism, issues such as unequal distribution, low-income of people, poverty and ... cause to economic regionalism. So countries to improve living conditions and reduce poverty in the border areas plan developmental- economic programs including creation and setting up border markets in border areas. Due to the issues presented, this study wanted to find out what is the role of border markets in national convergence? Following this objective, the present research has tried scientifically to study and analyze the role of Siranband border markets of Baneh in deepening national integration of the residents of the city. The research methodology is the survey, data collecting is library studies and research tool is questionnaire which its validity and reliability has been confirmed in the research process. The statistical population was Baneh active people (over 15) to the number 96000 people out of which 400 were selected as sample. To analyze the data obtained from questionnaires, SPSS software was used. The results show that the border markets Siranband of Baneh by its socio-economic condition leads to the exiting the area from geographical isolation, expansion of infrastructure and … that it has a positive role in national integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • border Market
  • national integration
  • border areas
  • Baneh
  • development of border areas