سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان و شناسایی راه های ارتقاء آن

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان در سال 1393 و شناسایی راه کارهای ارتقای آن بوده تا با شناخت عوامل و مخلل های امنیت، ضمن مقابله با آن، زمینه های پیشرفت و توسعه ی پایدار این مناطق فراهم گردد. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است، جامعه ی آماری تحقیق 58.600 نفر از مرزنشینان 18 تا 65 ساله ساکن در نواحی مرزی استان گلستان در سال 1393 بوده اند، که از این جامعه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای شناخت رابطه بین متغیرها از تکنیک ضریب همبستگی اسپیرمن، برای شناخت تفاوت پذیری احساس امنیت از متغیرهای اسمی دوگانه از آزمون t و متغیرهای اسمی چندگانه از آزمون f و سرانجام برای شناخت میزان تفاوت پذیری ارزیابی مرزنشینان نسبت به ابعاد احساس امنیت اجتماعی از آزمون tتک متغیره استفاده نموده ایم. نتایج به دست آمده از تحقیق بیان گر آن است که از ابعاد در نظر گرفته شده برای امنیت اجتماعی، شاخص اعتماد نهادی با میانگین (98/2 از 4) در رتبه اول و شاخص امنیت اقتصادی با میانگین (74/1) در رتبه ی هشتم و پایین ترین رتبه قرار داشته که این امر نشان دهنده سطح نازل و تأمل برانگیز امنیت اقتصادی در بین مرزنشینان استان گلستان می باشد؛ و هم چنین نظرات پاسخ گویان به شاخص امنیت اجتماعی بیان گر میانگین (09/3 از 4) بوده و این امر گویای آن است که مرزنشینان استان گلستان از احساس امنیت نسبتاً بالا و مطلوبی برخوردار می باشند. و نیز یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سن، جنس، میزان تحصیلات، نوع شغل و سابقه سکونت در مرز با احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Social Security Feeling in the Golestan Frontiersman and Identifying Ways to Promote It

نویسندگان [English]

  • mohammad taghi malek hoseini
  • ali vatani
  • mohammad razavi
  • zeynab alvestani
چکیده [English]

The main objective of this study was to assess the level of social security among the frontiersman of Golestan province in 1393 and identify its promoting factors, so by knowing security intrusive and factors, grounds of progress and sustainable development of the areas will be provided. This study was conducted using a survey method and a questionnaire, statistical population was 58.600 people of frontiersman aged 18 to 65 living in border areas of Golestan province in 1393 out of which 385 samples were selected based cochran formula. To understand the relationship between variables used Spearman correlation coefficient, accepting difference of safety from dual nominal variables used t tests and multiple nominal variables f test and finally to recognize the amount of accepting difference of frontiersman evaluation to the dimensions of the sense of social security used single variable test. Results obtained from the study represent that from the dimensions intended for social security, institutional trust index average (98/2 out of 4) is in the first rank and the economic security index average (74/1) is in the eighth and the lowest rank and that reflects the low level of economic security among Golestan frontiersman; also views of respondents to social security index represent average (3/09 of 4), and this suggests that frontiersman in Golestan feel relatively high safety. Also research findings suggest that there is a significant relationship between age, gender, education, type of job and residence in the border with a sense of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • institutional trust
  • Safety
  • Economic Security
  • moral security