بررسی عوامل و زمینه های موثر بر رشد گرایش به قاچاق کالا از منظر مرزنشینان (مطالعه موردی شهرستان بانه)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا رابطه‌ی معنی‌‌داری بین علل و عوامل اجتماعی و اقتصادی (از قبیل احساس آنومی، عدالت توزیعی، میزان ارتباط با افراد بزهکار، فشارهای ساختاری، شکاف بین اهداف و وسایل دست یابی به این اهداف و زیاد خواهی افراد) با گرایش به قاچاق کالا وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه‌ی آماری پژوهش، مرزنشینان شاغل در امر قاچاق شهرستان بانه در سال 1392 می‌باشند. حجم نمونه 274 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی نامتناسب جامعه نمونه به سه دسته کول بران، بازاریان و قاچاقچیان تقسیم شده و در مرحله بعد برای بازاریان و کول بران از روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده و برای قاچاقچیان از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد بین بیکاری، توزیع نابرابر امکانات، احساس محرومیت و فشار ساختاری و متغیر وابسته گرایش و پذیرش قاچاق کالا به عنوان یک شغل مشروع ارتباط ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است به عبارتی دیگر هر چه شاخصه های مذکور افزایش یابند گرایش به قاچاق کالا نیز افزایش می‌یابد از طرف دیگر بین نحوه فعالیت در قاچاق کالا و گرایش به قاچاق ارتباط معنی‌داری وجود دارد کول‌بران مشارکت در کار قاچاق را نه از سر رضایت بلکه از سر اجبار انجام می‌دهند و قاچاقچیان و تا حدی فروشندگان به دلیل سودجویی و میزان درآمد زیاد قاچاق گرایش بیشتری به قاچاق دارند همچنین هر چه میزان ارتباط با افراد درگیر در قاچاق کالا بیشتر باشد،گرایش و پذیرش قاچاق به عنوان امری مشروع افزایش می‌یابد. در پایان مقاله به منظور برون رفت از وضعیت فعلی، پیشنهاداتی همچون؛ ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در شهرستان بانه جهت توسعه و ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه کارت های بازرگانی بین کول بران و مردم روستاهای مرزی و کاهش بروکراسی اداری جهت تسهیل در امر واردات قانونی به مسئولان و متولیان امر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Factors Affecting the Growth Trend in terms of Border Smuggling (Case study: Baneh)

نویسندگان [English]

  • abed aslani aslamraz
  • kamran taraneh
  • parviz sobhani
چکیده [English]

This study seeks to answer the question whether there is significant relationship between the causes of social and economic factors (such as feelings of anomie, distributive justice, the relationship with the offender, structural pressure, the gap between goals and means of achieving to the objectives and the greedy people)with smuggling trends or not? The methodology used in this study is survey and tools to collect data are questionnaire. The statistical population involved frontiersman trafficking border in Baneh in 1392. The sample size was 274 that divided into three categories: Cole Brown, merchants and smugglers by inappropriate classification sampling and cochran methods, then for marketers and and Cole Brown is used targeted sampling and for traffickers of snowball sampling method. The result showed that there is direct significant relationship between unemployment, unequal distribution of facilities, deprivation, structural pressure and variable depended to tendency and accepting smuggling as a job; in other words, the more mentioned indices, the more tendency to smuggle they have and there is significant relationship between smuggling course and tendency to do it. Cole Brown smuggle not out of satisfaction but also the obligation and traffickers and partly sellers involved in smuggling because of profiteering and high income of smuggling; also, the more communicate with the people involved in smuggling, the more the acceptance and tendency it as a legal one. At the end of the article to get out of the current situation, suggestions provide to officials and authorities such as the creation of free trade-industrial zone in Baneh for development and job creation, equitable distribution of business cards between Cole Brown and the border villages and reducing the administrative bureaucracy in order to facilitate the legal import.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trafficking
  • Colbert
  • Baneh
  • unequal distribution
  • feelings of deprivation
  • disharmonious development