نقش بازارچه های مرزی بر تحولات و کارکردهای مرزی غرب کشور و تأثیر آن بر امنیت ملی (مطالعه موردی: نواحی مرزی شهرستان قصر شیرین)

نویسندگان

چکیده

ریشه عمده مشکلاتی که در داخل هر کشور بروز می‌کند را می‌توان در مرزهای آن جستجو نمود. مناطق مرزی غرب کشور به دلیل مجاورت با کشور عراق و شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آن، ویژگی‌های خاص خود را دارد که بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت این مناطق ضروری می نماید. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال بوده است که با توجه به گذشته، آینده و چشم انداز تحولات و کارکردهای مرزی غرب کشور و تأثیر آن بر امنیت ملی چگونه تبیین می‌شود؟. پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد که از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی، پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان منطقه اقدام به گردآوری داده های مورد نیاز گردید و سپس، داده های پرسشنامه وارد محیط نرم افزاری Spss گردیده و نتایج مصاحبه کارشناسان مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل یافته‌ها مشخص گردید که تحولات مرزی در منطقه قصر شیرین به شدت متأثر از شرایط و تحولات سیاسی کشور عراق است. حضور بازیگران فرا منطقه‌ای همچون آمریکا و بازیگران منطقه‌ای دیگر در آمایش و روند تحولات عراق نوین باعث اتخاذ استراتژی‌های سیاسی امنیتی ویژه ایران در قبال این واقعیات شده است. حضور شیعیان در رأس هرم سیاسی عراق، عنصر کردی، مسائل مرزی، منافع بازیگران منطقه‌ای و... از جمله دغدغه‌هایی است که رویکردهای استراتژیک ایران در عراق را توجیه و تبیین می‌نماید. چنانچه این کارکردها و ویژگی‌ها مورد توجه قرار نگیرد، تأثیراتی منفی بر روند توسعه و امنیت مناطق می‌گذارد و به عنوان تهدیدی در برابر توسعه عمل خواهد کرد. اما اگر مورد توجه قرار گیرد و در فرایند برنامه ریزی توسعه و آمایش شهرستان قصر شیرین، به کار گرفته شود، اثرات مثبتی از خود به جای می‌گذارند و از تهدید به فرصت تبدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the Border Markets on the Development and Functions of the Country West Frontier and Its Impact on National Security (Case study: border areas of Qasr-e-Shirin)

نویسندگان [English]

  • hassan saadati jafar abadi
  • mohammad moradi
چکیده [English]

The major root of the problems that occur in each country can be found within its borders. A regional imbalance between development of the border regions and local areas has a negative impact on national security of any nation. Borders greatly affect border interactions; the prosperity and decline of cities and areas and their influence depends on whether the boundary line created new roles for them or not, will disrupt their natural areas. Border areas of country's west because of vicinity with Iraq geographical and political conditions has characteristics of its own and is an integral part of it. This study seeks to answer the question, "With regard to the past, the future and border functions of the West of the country and its impact on national security, what is the explanation?” The present research has a descriptive methodology gather the required data through library and field studies, questionnaire and interview with regional experts, and then from the data collected entered to SPSS software environment and results of the interviewed experts was analyzed. After analyzing the findings, it was determined that border developments in Qasr-e Shirin area heavily influenced by the political situation and developments in Iraq. The presence of America extra-regional actor and other regional actors in preparation and developments process of the new Iraq makes Iran political and security strategies in the face of these realities. The presence of Shiite in top of Iraq's political pyramid, Kurdish element, border issues, the interests of regional actors are concerns that justify and explain these strategic approaches of Iran in Iraq. If these functions and features are disregarded, influence negatively on the region's development and security and will act as a threat to development. But if considered and used in the process of development planning and city planning of Qasr-e Shirin , influence positively and the threat becomes opportunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Border function
  • Qasr-e Shirin
  • Security