تحلیل همگرایی اقوام مرزنشین ایران به عنوان یکی از شاخص های امنیت ملی

نویسندگان

چکیده

تأمین امنیت یک کشور همواره از جمله دغدغـه‌ها و البته از اهم وظایف دولت مردان در هر عرصه‌ای از زمان و مکان بوده است، در این میان از سرچشمه‌هایِ تأمین امنیت در یک کشور، موضوعِ تأمین امنیت مرزهای بین‌المللی و پیرامونی آن کشور است. مرزهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر امنیت ملی به لحاظ برخورداری از بافت جمعیتی ویژه، همواره از موضوعات چالش‌زا در عرصه امنیتی قلمداد گشته است. چنین برداشتی ناشی از واقعیت‌هایی ژئوپلیتیک؛ همچون پراکندگی جغرافیایی اقوام ایرانی و قرار گرفتن آنها در مناطق مرزی ایران، به کارگیری ژئوپلیتیک قومیت در مناسبت‌های موجود در سیاست خارجی و از سوی دیگر سیر گسترشی ِدنباله جغرافیایی ـ فضایی قومیت‌های مرزنشین به آن سوی مرزهای سیاسی ایران است. نیز خصیصه‌ی مرزی بودن موجبِ سهولت در دسترسی به امواج ارتباطی دشمن بوده است به صورتی که هجوم تبلیغاتی دشمن بر علیه نظام جمهوری اسلامی از این نواحی رقم می‌خورد. لذا در این پژوهش همگرایی اقوام مرنشین ایرانی در جهت ثبات امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی بوده و با بهره گیری از تکنیک swot (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات) همگرایی اقوام ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، ابزار این پژوهش مطالعه اسناد کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. نتایج یافته‌ها بیانگر آن است که در همگرایی اقوام ایرانی 10 قوت داخلی، 21 ضعف داخلی، 11 فرصت بیرونی و 12 تهدید دارای تاثیر عمده در این موضوع بوده است. همچنین پس از بررسی تاثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر و از یکدیگر و تحلیل کمی و کیفی آن، نهایتاً از برآیند آن ها 40 راهبرد متناسب ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Convergence as One of the Indicators of National Security of Iranian Frontier Ethnic

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Salimi sobhan
  • Jahangir Heydari
  • Monir Yari
چکیده [English]

Security of a country has always been of concerns and of course of the most important tasks of governments in every arena of time and space; among the cases regarding security of a country,security in international borders and its surrounding is one of the examples related to this issue. The borders of the Islamic Republic of Iran, as one of the components that affect national security regarding the special population,have always been considered the challenging issues in the security arena. Such a conception of arise from geopolitical realities such as ethnic groups scattering and their settlement in the border areas of Iran, the use of geopolitical ethnicity in the existing occasions in foreign policy in one hand and on the other hand expansion of geo-spatial sequel of border ethnic to other side of Iran political borders. Being border also makes it easy to access to the waves of enemy communications in a way that the enemy propaganda campaign against the Islamic Republic of Iran wasin these areas.Thus in this research, convergence of Iranian border ethnic related to the stability of the national security. The research method was descriptive and analytical utilizing technique SWOT (strengths and weakness points, opportunities and threats) was analyzed the convergence of Iranian ethnic; the library and internet documentary were the research tools. The results indicate that in the convergence of Iranian ethnic the internal strengths 10, internal weaknesses 21, external opportunities 11 and the threat 12 have been a major influence on this issue. After examining the interaction effect between them, on each other and from each other and their qualitative and quantitative analysis, ultimately presented 40 appropriate strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ethnicity
  • National Security
  • national identity
  • technique SWOT. PhD student in geography and urban planning Payam Noor University of Tehran