تبیین روابط انسانی در فرماندهی مرزبانی ناجا

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر روابط انسانی در فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشخیص شاخص‌های این عوامل و تعیین اولویت هر یک از این عوامل و شاخص ها پرداخته است. در این پژوهش برای انتخاب گروه نمونه معرف و همچنین افزایش دقت اندازه‌گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش دو پرسشنامه 62 سؤالی پژوهش گر ساخته بود که یک پرسشنامه شرایط موجود و یک پرسشنامه شرایط مطلوب را می سنجد. این پرسشنامه به مدد تئوری‌ها و یافته های ملی و جهانی و مصاحبه با متخصصان گردآوری و سپس بر اساس فن دلفی به ویرایش نهایی رسید. اعتبار ابزار سنجش به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار اعتبار کل تست برابر با 97/0 بود. روایی ابزار سنجش به وسیله روایی سازه بدست آمده که از بار عاملی نسبتاً بالایی برخوردار بود. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر تبیین روابط انسانی فرماندهی مرزبانی مشتمل بر: عامل اول: عامل مهارت های بین فردی (74/34) عامل دوم: مهارت های فردی (98/27) ، عامل سوم: تأثیرات سازمانی ( 17/4) ، عامل چهارم: شناخت سازمانی (75/2) و عامل پنجم: توسعه فردی (58/2) می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پنج عامل بدست آمده در مجموع 72% واریانس کل روابط انسانی فرماندهی مرزبانی را تبیین می‌کنند. نتایج بدست آمده از آزمون اثرات بین گروهی نشان داد که همه شاخص ها و عوامل مطلوب از دیدگاه‌های گروه‌های نمونه برای حاکمیت روابط انسانی فرماندهی مرزبانی مورد تأیید قرار گرفته اند و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد، مولفه های روابط انسانی در استان های اردبیل و خراسان رضوی بالاترین میانگین را دارد و در حد مطلوب است ولی این این روابط در استان های مازندران و سیستان و بلوچستان پایین ترین میانگین را داشته و نسبتأ نامطلوب است و در سایر استان‌ها در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Human Relations in the NAJA Border Command

نویسندگان [English]

  • abbas khorshidi
  • batol mohammadi
  • hamideh darb esfahani
چکیده [English]

The present study examines the factors influencing human relations inIran's border command and recognizing indicators of the factors and determining priorities of each of these indicators. In order to select a representative sample and increasing the measurement accuracy, 300 people were selected by stratified random sampling. The measurement tool of the study was based on two questionnaires with 62 questions that a questionnaire evaluates the existing situation and other one favorable condition. The questionnaire was collected with the help of national and international theories and findings and interviews with experts and then got the final edition based on Delphi. Validity of measurement tools computed by Cronbach'salpha and Test total validity was equal to 0/97. The validity of the measurement instrument validity obtained by that of construct which possessed relatively high load factor. The results of this analysis indicate that the factors influencing human relations of border command including: first factor: interpersonal skills (34/74) secondly, personal skills (27/98), the third factor: the organizational impact (4/17), the fourth factor: organizational knowledge (2/75) and the fifth factor:individual development (2/58) respectively. Results showed that obtained five factors explained72% of the total variance of human relationships border command. The results of the test showed the in groups effects that all the favorable indicators and factors have been approved from the view of samples groups to rule human relations of border command; and results of one-way analysis of variance (ANOVA) showed that elements of human relations in Ardebil and Khorasan Razavi has the highest average which was desirable, but these relations in the province of Mazandaran, Sistan and Baluchestan had the lowest average and was relatively undesirable and was moderate in the other provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human relations
  • Border
  • interpersonal skills
  • personal skills
  • organizational effects
  • Organizational knowledge
  • individual development