بررسی رژیم حقوقی رودخانه های متوالی بین المللی با تاکید بر رودخانه هیرمند.

نویسنده

چکیده

علیرغم اینکه از لحاظ فیزیکی بین رودخانه‌های مرزی و پی درپی تفاوتی وجود ندارد، مقررات حقوق بین الملل در مورد این دو دسته از رودخانه‌های بین المللی یکسان است؛ در تحقیق حاضر، رودخانه‌های پی در پی و قواعد و مقررات بین المللی و رویه های قضایی و روند حقوقی خاصی برای مواردی که تاکنون در نظام حقوق بین الملل مسکوت مانده در نظر گرفته شده است و به صورت موردی نسبت به بررسی رژیم حقوقی رودخانه هیرمند که افغانستان نسبت به ایران بالادست و حدود 150سال است اختلاف بین دو کشور وجود دارد پرداخته شده است. در کشور ما ضریب وابستگی به منابع آب با منشا خارج از کشور، در بعد ملی رقم ناچیزی است ولی در بعد منطقه‌ای رقمی بالا و بسیار مهم و حیاتی است به طوری که ضریب وابستگی سیستان به رودخانه مرزی هیرمند تقریبا 100 درصد است. از این رو هر از چند گاهی جلوگیری از ورود آب هیرمند از افغانستان به ایران منجر به نابودی کشاورزی منطقه و بروز بحران و خشک سالی می-شود. از عمده مسائل مربوط به رودخانه هیرمند این است هر دو کشور نیاز حیاتی به آب این رودخانه دارند و حوادث جاری کشور افغانستان باعث شده است که مدیریت این رودخانه در طرف سرزمین افغانستان بر اساس مقررات معاهده موجود به بوته فراموشی سپرده شود. این پژوهش به این مسئله مهم از لحاظ قواعد و مقررات بین المللی پرداخته است. روش به کار رفته در این تحقیق روش کتابخانه-ای بوده که به منظور تحلیل کیفی و بررسی رویدادهای گذشته از اسناد و متون استفاده شده و با ارزیابی و سنجش مشکلات مربوط به رودخانه های پی در پی راه حل حقوقی برای آن ها ارائه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در صورت بروز اختلاف جدید بین دو کشور این موضوع باید با استناد به حقوق بین الملل و رویه قضایی موجود مجدا توسط مراجع ذی صلاح طرفین مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination the Legal Regime of International Consecutive Rivers with an Emphasis on the Hirmand River

نویسنده [English]

  • Hosein alizadeh
چکیده [English]

Although physically there is no difference between consecutive rivers and border ones, rules of international law on these two categories of international is the same; in the present study, successive rivers, international rules, judicial procedures and specific legal process are considered for cases so far remain unsaidin the international legal system and intended to determine legal regime of the Hirmand River as a case that Afghanistan compared to Iran is upstream and there is conflictbetween the two countries about 150 years. In our country coefficient dependence on water resources originating outside the country is in the above-digit regional and national insignificant, but is crucial to border the river Hirmand so that Sistan dependency ratio is almost 100 percent. Therefore, from time to time to prevent the entry of the Hirmand River from Afghanistan to Iran this led to the destruction of region agriculture and drought. Of major issuesregarding Hirmand River are crisis and a vital need for both countries to water of the river. Current events in neighboring countries like Afghanistan has made the management of the riverbeforgotten in the territory of Afghanistan, based on existing treaty provisions. This research addressed this important issue in terms of international rules. Used method here is library one which is presented in order to analyze and study past events of texts and documents and also to evaluate problems related to consecutive rivers and give legal solutions. The results of this study show that in the event of a new conflict between the two countries should be investigated and resolved based on international law and existing jurisprudence aggressively “by the competent authorities” of both sides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • successive River
  • International law
  • the Hirmand River
  • Treaties
  • international responsibility