بررسی وضعیت سلامت روانی و رابطه آن با نگرانی مرضی و عاطفه مثبت و منفی در بین سربازان وظیفه هنگ مرزی مریوان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی و رابطه آن با نگرانی مرضی و عاطفه مثبت و منفی در بین سربازان وظیفه هنگ مرزی مریوان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی- همبستگی است. نمونه مورد بررسی 221 نفر از سربازان وظیفه بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28)، پرسشنامه نگرانی پن استت (PSWQ) و مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) بود. داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام از طریق نرم افزار اس.پی.اس.اس تحلیل شد. نتایج نشان داد که 0/67 درصد سربازان از نظر سلامت روانی در طیف سالم، 5/19 درصد در طیف نسبتا سالم و 6/13 درصد از پاسخگویان نشانه هایی از عدم سلامتی را دارا هستند. همچنین 6/3 درصد دارای اختلال جسمانی، 1/8 درصد دارای اضطراب، 3/6 درصد دارای اختلال عملکرد اجتماعی و 7/7 درصد دارای افسردگی بودند. سربازانی که سابقه اقدام به خودکشی و خودزنی و سابقه بیماری اعصاب و روان داشتند از سلامت روان مناسبی برخوردار نبودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین اختلال جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت روان با نگرانی مرضی و عاطفه مثبت و منفی رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو زیر مقیاس اختلال درکارکرد اجتماعی و اختلال جسمانی، دو زیر مقیاس اختلال جسمانی و افسردگی و دو زیرمقیاس اختلال جسمانی و اضطراب به ترتیب توانستند 1/31، 3/38 و 3/22 درصد تغییرات مربوط به نگرانی مرضی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی را پیش بینی و تبیین کنند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش توصیه می شود در تقسیم سربازان دقت بیشتر حاصل گردد و سربازانی که سابقه اقدام به خودکشی وخودزنی و سابقه بیماری اعصاب و روان دارند و یا سربازانی که دارای سطوح بالاتری از اضطراب، نگرانی مرضی و عاطفه منفی می باشند مورد حمایت های مناسب تری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mental Health Status Examination and Its Relationship withDisease Concerns and the Positive and Negative Affect among the Border Soldiers (Border Regiment Marivan)

نویسندگان [English]

  • Saied Saadatmand
  • Morteza Saiedian
  • Ali Borojerdi
  • Saeed Asad nia
چکیده [English]

Background and Aim: Awareness of mental health of the military especially the soldiers and its relationship with different psychological component hasgreat importance that should be addressed in several studies. This study aimed to assess the mental health status and its relationship with disease concerns and positive and negative affect among the soldiers.
Procedure: The method, here is descriptive-correlationbased. The sample was 221 soldiers of the Border Regiment of Marivan in 92 years who were selected by simple random sampling method. Instruments used including the mental health questionnaire (GHQ-28), Penn Stat Worry Questionnaire (PSWQ) and Positive and Negative Affect Scale (PANAS). Data using descriptive and inferential statistics methods including independent t-test, analysis of variance, Pearson correlation and step by step regression through the application SPSS.19 were analyzed.
Findings: The results showed that 67/0 percent of soldiers regarding mental health are in a healthy range, 19.5 percent in a range of fairly healthy and 13.6 percent of respondents possess signs of unhealthy. Also 3/6 percent had physical disorders,8/1 percentanxiety, 6/3 percent social performance disorder and 7/7 percent depressive. Soldiers with a history of suicide attempts and self-mutilation and a history of mental illness didn’t possess a good mental health. Pearson correlation test showed that there is a significant relationship between physical disorder, anxiety, social dysfunction, depression, mental health and disease concerns and positive and negative affect. Results of the regression analysis showed that two sub-scales of social dysfunction and physical disorder, two subscales of physical disorder and depression and two sub-scales of physical disorder and anxiety predict and explain respectively 31/1, 38/3 and 22/3percent of changes regarding disease concern, positive affect and negative affect.
Conclusion: It is recommended, due to the results of the study pay more attention to division of the soldiers and soldiers who committed suicide and self-mutilation and those havinga history of mental illness, or soldiers having higher levels of anxiety, depression and negative emotions shouldsupport more appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • disease concerns
  • positive affect
  • negative affect