بررسی عوامل مؤثر بر توسعه امنیت پایدار در مناطق مرزی مطالعه موردی : استان کردستان

نویسندگان

چکیده

ایجاد امنیت زمینه ساز توسعه در همه ابعاد انسانی است و خود نیز از آن تأثیر می‌پذیرد و پیش نیاز داشتن یک اجتماع سالم و توسعه یافته برقراری امنیت پایدار در جامعه است. طی سال های اخیر موضوع امنیت مناطق مرزی به طور جدی مورد توجه مسئولان بوده است. کم رنگ شدن امنیت پایدار در این استان های مرزی کشورمان سبب شده است تا ضرورت پرداختن به مقوله امنیت پایدار مطرح باشد. با توجه به اهمیت مناطق مرزی، هدف این پژوهش بررسی و سنجش امنیت پایدار در استان کردستان است. لذا پژوهش به این پرسش پاسخ می‌دهد که موانع و چالش‌های اصلی در شکل گیری امنیت پایدار چه بوده است و راهکارهای ارتقای امنیت پایدار در این منطقه کدام است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی، مبتنی بر پرسشنامه و از نوع کاربردی است. حجم نمونه به تعداد 35 نفر و روش نمونه گیری گلوله برفی می‌باشد. در این پژوهش پس از شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ‎ها و تهدیدات امنیت پایدار در استان کردستان با استفاده از مدل برنامه‌ریزی استراتژیک (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و راهبردهای جهت توسعه امنیت پایدار ارائه گردید. نتایج به دست آمده از ماتریس نهایی SWOT، نشان می‌دهد که وضعیت امنیت پایدار در استان کردستان در موقعیت تهاجمی (SO) قرار دارد و بایستی با بهره‌گیری از نقاط قوت درصدد بهره برداری از فرصت ها برآییم تا بتوانیم در امر مدیریت امنیت به رشد و شکوفایی و توسعه پایدار امنیت دست یابیم. یافته‌های این پژوهش بیان گر این است که با توجه به فقدان برخی از مؤلفه‌های امنیت پایدار در استان کردستان نیاز است مسئولان در تأمین، تقویت و ایجاد هر یک از مؤلفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی- امنیتی زمینه‌های لازم را فرهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Factors Affecting the Development of Sustainable Security in the Border Areas Case Study: Kurdestan

نویسندگان [English]

  • abbas nezafati
  • Masoud Soltani
  • Mohammad Waisian
  • Mahnaz Akbari
چکیده [English]

Security making is to pave the way of development in human all aspects and also is under the influence of it andsustainable security is a prerequisite for having a healthy and developed society. In recent years the issue of security of border areas has been seriously considered by the authorities. To lose importance of sustainablesecurity in the border province of our country has led to be concerned this issue necessity. Due to the importance of the border regions, the aim of this study is to evaluate and survey the sustainable security in Kurdistan. This study answers the question what were the major barriers and challenges in the formation of sustainable security and which is promoting security solutions in this region.
The study is applied descriptive - analytical, questionnaire-based and of practical. Samples are 35 people and based on the snowball sampling method. In this study, after identifying the weaknesses, strengths points, opportunities and threats sustainable security was analyzed in the Kurdistanby strategic planning model (SWOT) andwere presented strategies to develop sustainable security.
The results of the final matrix SWOT show that the stable security situation in Kurdistanis in attack position (SO), and shall, using the strengths points, attempt to exploit the opportunities and be able to achieve to prosperity and development sustainable security in Security Management,. The findings of this study representthat due to lack some of the components of sustainable security in the Kurdistan, officials are required to provide, enhance and create each component of the economic, social, cultural and political-security development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable security
  • Border
  • border areas
  • Kurdistan