ارزیابی مهم ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و سوخت در مناطق مرزی (نمونه موردی: دهستان مرگور)

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم ترین معضلات و چالش‌های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می‌باشد؛ کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه گشته، خطرات ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام های اجتماعی، مالی و ... زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است. هدف این تحقیق سنجش میزان تأثیر گذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر بروز پدیده قاچاق در دهستان مرگور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دهستان مرگور در جنوب غربی شهرستان ارومیه می باشد. در این تحقیق ابتدا به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع اقدام شد. برای گردآوری اطلاعات با توجه به فاصله روستاها از مرز، با روش نمونه گیری طبقه بندی شده و به صورت تصادفی 10 روستا انتخاب و برای پرسش گری با استفاده از فرمول کوکران 200 خانوار به عنوان نمونه مورد سؤال قرار گرفته اند. برای رسم نقشه ها نیز از نرم افزار Arc GIS 10.2 استفاده شد. در نهایت اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار Excel و Spss (با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن) مورد تحلیل واقع گشت. نتایج پژوهش نشان داد که به طور کلی بین عوامل (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و ایجاد انگیزه قاچاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد (Sig= .000). همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که عامل اقتصادی با درجه اهمیت 52/2، مؤثرترین عامل در ایجاد انگیزه و گرایش به فعالیت های غیر قانونی، عامل فرهنگی با درجه اهمیت 77/1، و همچنین عامل اجتماعی با درجه اهمیت 71/1 در رده های بعدی مهم ترین عوامل گرایش به قاچاق می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Most Important Factors Affecting Fuel Smugglin inBorder Areas (Case Study: Margavar Rural District)

نویسندگان [English]

  • saeed amanpour
  • ghasem farahmand
چکیده [English]

One of the most important problems and challenges of the developing countries is financial corruption derived from underground economy and trafficking is its clear example. Our country, as a developing country, most recently confronted with a new type of products smuggling in the field of fuel, the dangers of uncontrolled smuggling of petroleum products in addition to threatening the national economy and a crisis in social, financial systems provides the outbreak of security risks. The aim of this research is to assess the effect of economic, social and cultural factorson trafficking phenomenon in Margavar rural district. The purpose of this study is therefore practical and based on descriptive and analytical methods. The statistical population of the research consisted of Margavar ruraldistrict in the southwest of Oroumiyeh. In this study, first,we collect data library of resources. To collect information according to distance of the villages from the border, have been questioned by stratified sampling and randomly selected 10 villages,about 200 families as samples for questioning by Cochran. To draw maps used Arc GIS 10.2 software. Finally, data obtained using Excel and SPSSsoftware (by regression analysis and Friedman test) was analyzed. The results showed that in general there is a significant relationship between factors (economic, social and cultural) and motive of the trafficking (Sig : .000). Also through the Friedman test specified that the economic factor with the degree of importance of 2/52 is the most effective factor in motivation and tendency to illegal activities, cultural factor with1/77, and also social factors with 1/71 ranked as the most important factors tend to be trafficked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trafficking
  • fuel smuggling
  • unemployment
  • Border villages
  • MargavarRural District