واکاوی ارتباط بین آزادی و احساس امنیت در بین مرزنشینان استان گلستان

نویسندگان

چکیده

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، کشورهای استکباری، اقدامات گسترده‌ای را در راستای مقابله و مهار جمهوری اسلامی ایران طراحی نمودند، که به جهت مقاومت سرافرازانه ملت ایران و ناکامی این راهبردها، نظام سلطه در راستای دیپلماسی فشار و ارعاب نظام اسلامی، در مواعید مختلف و به بهانه‌ی واهی ایران را متهم به بی توجهی به دموکراسی، آزادی‌های مدنی، احزاب سیاسی، آزادی بیان، سرکوب اقوام و ... می‌نماید. لذا این مقاله در پی آن‌ است که ضمن تبیین مفهوم آزادی از منظر ایران و غرب، میزان برخورداری مرزنشینان استان گلستان، به عنوان یک قوم دارای تمایزات مذهبی، زبانی و نژادی را از آزادی دریافته و نیز ارتباط آن با امنیت را تحلیل نماید. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است، جامعه‌ی آماری تحقیق 58.600 نفر از مرزنشینان 18 تا 65 ساله ساکن در نواحی مرزی استان گلستان در سال 1393 بوده‌اند، که از این جامعه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون مدل تحقیق از رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر مرزنشینان استان گلستان (9/58 درصد) میزان برخورداری از احساس آزادی در جامعه را با گزینه‌های زیاد و خیلی زیاد، پاسخ داده‌اند که این امر مبین وجود آزادی مطلوب در ابعاد فردی و اجتماعی در جامعه‌ی تحقیق می‌باشد، همچنین با اثبات رابطه‌ی معنادار بین متغیر آزادی و احساس امینت اینگونه استنباط می‌شود که با ارتقاء ابعاد آزادی در چارچوب قانون اساسی، احساس امنیت در جامعه هدف ارتقاء خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probing the Relation between Freedom and Feeling of Security among Golestan Province Borderline Residents

نویسندگان [English]

  • jaseb nikfar
  • mohammad taghi malekhoseini
چکیده [English]

Since the victory of Islamic Revolution of Iran in 1357/1978, colonialist countries did massive operations to war against and confront with IRI; however honorific resistance of Iranian Nation and failure of all of these strategies forced colonial system and countries to accuse Iran of inattention to democracy, civil freedoms, political parties, freedom of expression, and implementing ethnic suppression and so on to enact high pressure and threat IRI. Therefore, this article tries to explain the concept of freedom from Iran and West perspectives, and analyze the level of freedom among Golestan Province borderline residents, which specifically have obvious religious, linguistic and ethnic differences; this also analyzed the relation of this with security. This research was survey and had questionnaire; statistical population includes 58600 persons from 18 to 65 year old living in borderline areas of Golestan Province in 1393/2013 among which 385 persons were selected by Cochran Formula as sample size. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to test hypotheses and research model respectively. The results showed that most borderline residents in Golestan Province (58.9 %) have answered the level of freedom with “Much” and “Very Much” items which shows that there is a desirable personal and social freedom in statistical population; moreover, by proving the significant relation between freedom variable and security feeling, we can come to this conclusion that improving freedom aspects in framework of Constitution will improve security feeling among these people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Freedom
  • Social Freedom
  • Freedom
  • Socio-Cultural Security
  • Military Security
  • Security