نقش قوم گرایی در امنیت مناطق مرزی کشور (مطالعه موردی: پان ترکیسم در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل)

نویسندگان

چکیده

قوم و قوم‌گرایی، پدیده‌ای است که در پایان قرن بیستم توانست منشأ تحولات عظیمی در جهان گردد. کشور ما ایران نیز به جهت قرارگرفتن در گذرگاه مهاجرت‌های تاریخی با ترکیب قومیت‌های مختلف در بافت جمعیتی خود از این امر مستثنی نبوده و متأثر از پدیده قوم‌گرایی می‌باشد. یکی از مصادیق بارز قوم گرایی و ناسیونالیسم آن هم به شکل افراطی، ظهور پان ترکیسم در آغاز قرن بیستم میلادی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش قوم‌گرایی در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل با تأکید بر موضوع پان‌ترکیسم می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نظر داده‌ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه‌ی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را شوراهای اسلامی و نمایندگان تشکل‌های مردمی مناطق مرزی استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل تشکیل می‌دهند. نمونه و روش نمونه‌گیری بر اساس روش تصادفی و فرمول تعیین حجم نمونه تعداد 155 نفر حجم نمونه را تشکیل می‌دهد. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه 30 سئوالی محقق ساخته می‌باشد. اعتبار ابزار به وسیله‌ی آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 83/0 و روایی آن توسط روایی صوری تایید شده است. داده‌های حاضر به وسیله‌ی آزمون‌های آماری موسوم به همبستگی اسپیرمن در بسته‌ی نرم افزاری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه‌ها بیان گر آن است که بین ایده‌های پان ترکیستی و واگرایی مردم مناطق مرزی استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل و نیز تبلیغات پان ترکیستی برآمده از بیرون مرز در زمینه‌های اجتماعی، امنیتی و فرهنگی بر مردمان این مناطق اثر معنی‌داری نداشته است است. همچنین مردم شهرستان اردبیل نسبت به اهداف سوء پان ترکیست آگاهی کافی نداشته و هویت ایرانی، قدرت بالایی در زمینه بی تأثیر کردن تبلیغات پان ترکیستی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ethnicity in Security of Borderline Areas (Case Study: Pan-Turkism in Borderline Areas of East Azarbayejan and Ardabil Provinces )

نویسندگان [English]

  • mohammad asadi fard
  • khalil ghasem nejad
  • sayyad darvishi
  • abdol rahman mirzakhani
چکیده [English]

Race, Ethnocentrism or Ethnicity is a phenomenon which caused massive changes around the world. Our country, Iran, was also affected by this phenomenon, since it is located within pathway of historical immigrations of different races. One of obvious example of Ethnocentrism and Nationalism is emergence of Pan-Turkism, in extreme level, in the beginning of 20th century. It reviews the role of Ethnocentrism or Ethnicity in borderline areas of East Azarbayejan and Ardabil, focusing on Pan-Turkism. This was an applied and correlation study and the method was qualitative. Statistical population includes Islamic Councils and Public Constitution deputies of borderline areas of East Azarbayejan and Ardabil. Selecting examples and Sampling method was accidental and the formula for determining sample size considers 155 persons. Research tool is a 30-question scholar-made questionnaire. The validity of tool was measured by Cronbach Alpha and its value is 0.83 and its reliability is approved by formal reliability. Data were analyzed by statistical tests known as Spearman's rank correlation coefficient in SPSS. The results of hypotheses test show that there is no significant effect between Pan-Turkism ideas and public divergence of borderline areas of East Azarbayejan and Ardabil with Pan-Turkism advertisements from outside Iran border in social, cultural and security aspects. Moreover, Ardabil people knew Pan-Turkism purposes very well and their Iranian identity had a great power in neutralizing the effects of Pan-Turkism advertisements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pan
  • Separationism
  • Separatism
  • Ethnocentrism or Ethnicity
  • Pan-Turkism